Menu

16 Μαρ 2019

Βόμβα από Μητσοτάκη: ΝΑΙ στὴν διδασκαλία τῆς τουρκικῆς ὡς δεύτερης γλώσσας στὴν Θράκη

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀναφέρθηκε σὲ ἐπιμέρους ζητήματα τοῦ προγράμματός του ἐνῶ μίλησε καὶ γιὰ τὶς πολιτικὲς ποὺ θὰ ὑλοποιήσει γιὰ τὴν μειονότητα σὲ συνέχεια τῶν ὅσων εἶχε πράξει ὁ πατέρας τοῦ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης. Μάλιστα ἀποκάλυψε πὼς θὰ δημιουργήσει «Μουσουλμανικὸ Συμβούλιο παρὰ τῷ Πρωθυπουργῶ. Ὥστε ἡ μειονότητα νὰ μπορέσει νὰ ἔχει ἐπίσημη ἔκφραση στὸ ἀνώτατο δυνατὸ ἐπίπεδο καὶ ὁ διάλογος αὐτὸς κεντρικῆς πολιτείας μὲ μειονότητα, νὰ ἀποκτήσει θεσμικὰ χαρακτηριστικά».
«Ἡ Θράκη εἶναι ἕνα ὑπόδειγμα εἰρηνικῆς συνύπαρξης χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων. Καὶ αὐτὸ τὸ ὑπόδειγμα εἰρηνικῆς συνύπαρξης, παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ὑπάρχουν, καὶ στὶς ὁποῖες θὰ ἀναφερθῶ στὴ συνέχεια, εἶναι ἕνα κεκτημένο τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ...

διαφυλαχθεῖ καὶ νὰ ὑποστηριχθεῖ ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ.
Δὲν ἰσχυρίζομαι ὅτι ἦταν πάντα ἀπόλυτα ἐπιτυχημένη καὶ σίγουρα θὰ ὑπάρχουν ἀκόμη ἀρκετὲς ἐκκρεμότητες οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστοῦν. Ζητήματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἐκπαίδευση, τὸν ἐκσυγχρονισμὸ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου γιὰ τὰ Βακούφια, μὲ τὰ ζητήματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὰ εἰδικὰ τοπικὰ χαρακτηριστικά της ἀνάπτυξης, εἰδικὰ στοὺς νομούς, στὶς περιφερειακὲς ἑνότητες τῆς Ροδόπης καὶ τῆς Ξάνθης» ἐξήγησε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐκπαίδευση τῆς μειονότητας ἄφησε ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο τὰ τουρκικὰ νὰ διδάσκονται ὡς δεύτερη γλώσσα: «ἡ δίγλωσση παιδεία νὰ ἀποκτήσει πραγματικὸ καὶ ποιοτικὸ περιεχόμενο. Καὶ νομίζω ὅτι ὑπάρχουν προτάσεις σὲ αὐτὴν τὴν κατεύθυνση τὶς ὁποῖες θὰ ἤμουν διατεθειμένος νὰ συζητήσω, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο, προχωρώντας στὸ δημοτικό, πηγαίνοντας στὸ Γυμνάσιο καὶ στὸ Λύκειο. Κατὰ τὸ πόσο, παραδείγματος χάρη στὸ δημόσιο σχολεῖο, θὰ μπορεῖ νὰ διδάσκεται ἡ Τουρκικὴ ὡς ξένη γλώσσα, ὥστε τὰ παιδιὰ τῆς μειονότητας, τὰ ὁποία ἐπιλέγουν τελικὰ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο σχολεῖο, ὅπως ὁλοένα καὶ περισσότερα ἢ ἀρκετὰ ἐν πάση περιπτώσει τὸ κάνουν, νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ κρατήσουν τὴν ἐπαφή τους μὲ τὴ μητρική τους γλώσσα, τὴ γλώσσα ποὺ ἔμαθαν καὶ ὁμιλεῖται μέσα στὸ σπίτι τους. Πρέπει νὰ δείξουμε ἀνοιχτὸ πνεῦμα σὲ αὐτὴ τὴ συζήτηση. Καὶ βέβαια τὰ ἐλλείμματα καὶ μειονεκτήματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὶς ὑποδομὲς τῆς μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης θὰ πρέπει καὶ αὐτὰ νὰ ἀντιμετωπιστοῦν».
Ἐρωτώμενος γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ μίλησε γιὰ «τὴν ἀπόλυτη ἀποτυχία τῆς Κυβέρνησης νὰ ὑλοποιήσει μία οὐσιαστικὴ πολιτικὴ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ προσφυγικὸ καὶ μεταναστευτικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι μόνο ἑλληνικὸ πρόβλημα, εἶναι καὶ εὐρωπαϊκὸ πρόβλημα» καὶ ἀνέλυσε τρεῖς πυλῶνες πάνω στοὺς ὁποίους θὰ στηθεῖ ἡ πολιτικὴ τῆς κυβέρνησής του.
«Πρῶτος πυλώνας: Αὐστηρὴ φύλαξη τῶν συνόρων σὲ συνεργασία μὲ τὴν Εὐρώπη. Λέμε ξεκάθαρα, ἡ χώρα ἔχει σύνορα καὶ τὰ σύνορα πρέπει νὰ φυλάσσονται.  Τὰ σύνορά της Ἑλλάδος εἶναι καὶ σύνορά της Εὐρώπης. Καὶ ἡ Εὐρώπη πρέπει νὰ μᾶς βοηθήσει στὴν προσπάθεια νὰ φυλάξουμε τὰ σύνορά μας. Γι’ αὐτὸ καὶ στηρίζουμε τὴν πρωτοβουλία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς νὰ ἀποκτήσουμε  τὸ συντομότερο δυνατὸν 10.000 Εὐρωπαίους συνοριοφύλακες οἱ ὁποῖοι θὰ ὑποστηρίξουν στὴ φύλαξη τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων της Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
Δεύτερον, διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση προσφύγων καὶ οἰκονομικῶν μεταναστῶν. Αὐτὴ τὴ στιγμή, ἐπειδὴ οἱ διαδικασίες χορήγησης ἀσύλου διαρκοῦν χρόνια γιατί ἡ Κυβέρνηση γιὰ ἰδεοληπτικοὺς λόγους δὲν τὶς ἔχει ἁπλοποιήσει, τελεσιδικοῦν μὲ πολὺ ἀργὸ ρυθμό. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι διαρκῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων ποὺ βρίσκονται σὲ ἐκκρεμότητα, δὲν ξέρουμε ἂν εἶναι πρόσφυγες ἢ ἂν εἶναι μετανάστες, νὰ αὐξάνεται.  15.000 ἄνθρωποι φύγαν ἀπὸ τὰ νησιὰ τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου τὸν περασμένο χρόνο.  Ὁ ἀριθμὸς στὰ νησιὰ παρέμεινε σταθερός.  Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν προσφύγων καὶ μεταναστῶν στὴ χώρα μᾶς αὐξάνεται. Ἄρα αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας καὶ ἀντὶ νὰ ἔχουμε ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν -γιατί ἐκεῖ ἔχουμε τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα- πρὸς τὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, νὰ ἔχουμε ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν πρὸς τὴν Τουρκία ὅπως ὁρίζει ἡ συμφωνία.
Καὶ τρίτον, καλύτερη καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἀξιοποίηση τῶν σημαντικῶν εὐρωπαϊκῶν πόρων, ὥστε νὰ μὴν ἀντικρίζουμε, κυρίως στὰ νησιὰ ἢ ὅπου ἔχουμε χώρους ὑποδοχῆς προσφύγων καὶ μεταναστῶν, αὐτὲς τὶς τριτοκοσμικὲς εἰκόνες οἱ ὁποῖες ντροπιάζουν τὴ χώρα, προσβάλλουν κάθε ἔννοια ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Καὶ εἶναι στὴν οὐσία ἕνα χαστούκι στὴν εἰκόνα μίας Κυβέρνησης ἡ ὁποία ἔχει δῆθεν ἀριστερὲς εὐαισθησίες».
Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐξήγησε πὼς τὰ ψηφοδέλτια τοῦ κόμματός του γιὰ τὶς ἐθνικὲς ἐκλογὲς θὰ συγκροτηθοῦν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ συγκροτήθηκε τὸ εὐρωψηφοδέλτιο κάνοντας ἄνοιγμα καὶ σὲ ἄλλους πολιτικοὺς χώρους:
«Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι δὲν προέρχονται κατ’ ἀνάγκη ἀπὸ τὸν δικό μας ἰδεολογικὸ ἢ κομματικὸ χῶρο. Ἄνθρωποι μὲ πολὺ ἐνδιαφέρουσες ἱστορίες, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ συνεισφέρουν στὴ συνολικὴ πολιτικὴ μᾶς προσπάθεια σὲ αὐτὴν τὴν κρίσιμη ἐκλογή, ἀλλὰ  νὰ ἐκπροσωπήσουν καὶ ἐπάξια τὴν ἑπόμενη μέρα τὴν Ἑλλάδα στὴν Εὐρωβουλή. Ὁ τρόπος ἐπιλογῆς καὶ συγκρότησης τοῦ εὐρωψηφοδελτίου σᾶς δίνει μία πρόγευση γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ συγκροτήσουμε καὶ τὰ ἐθνικὰ ψηφοδέλτια. Δηλαδή, θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ κάνουμε μία ὄσμωση μεταξὺ ἔμπειρων στελεχῶν καὶ νέων ἀνθρώπων, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων θὰ συμμετέχουν σὲ πολιτικὸ ψηφοδέλτιο καὶ θὰ διεκδικήσουν τὴν ἐκλογή τους γιὰ πρώτη φορά, μὲ πολὺ περισσότερες γυναῖκες».
Σχολιάζοντας τὶς ἐξαγγελίες Γαβρόγλου γιὰ τὸ νέο εἰσαγωγικὸ σύστημα κάλεσε τὸν ὑπουργὸ Παιδείας νὰ εἶναι «περισσότερο προσεκτικός, ἂς μὴν παίζει μὲ τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀγωνία ἑκατοντάδων χιλιάδων γονιῶν. Ἀρκετὴ ζημιὰ ἔχει κάνει στὴν παιδεία μὲ τὴν ἰδεοληψία τοῦ αὐτὸς καὶ συνολικὰ ἡ κυβέρνηση τοῦ κ. Τσίπρα.  Ἐλπίζω νὰ μὴν κάνει καὶ ἄλλη στοὺς λίγους μῆνες ποὺ τοὺς μένουν ἀκόμη στὴν ἐξουσία».
«Ἐμεῖς ἔχουμε πεῖ ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ παίζουμε μὲ τὰ ἐξεταστικὰ συστήματα καὶ ὅτι ἡ δική μας πρόθεση εἶναι γιὰ μία τριετία τουλάχιστον νὰ μὴν ἀλλάξουμε τὶς πανελλήνιες ἐξετάσεις καὶ νὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας, σὲ πρώτη φάση, στὴν ἀναβάθμιση τοῦ δημόσιου πανεπιστημίου καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου. Μὴ δίνοντας, ὅμως, τὴν ἐντύπωση ὅτι μπορεῖ κάθε χρόνο νὰ σχεδιάζουμε ἀλλαγὲς σὲ ἕνα ἐξεταστικὸ σύστημα τὸ ὁποῖο ἀναμφίβολα ἔχει ἀδυναμίες ἀλλὰ τουλάχιστον, ἕνα εἶναι βέβαιο, εἶναι ἀδιάβλητο καὶ σίγουρα ἐπιβραβεύει τὴ σκληρὴ δουλειὰ» ἐξήγησε περιγράφοντας τὰ βήματα ποὺ θὰ ἀκολουθήσει ἡ Νέα Δημοκρατία.
Γιὰ τὴν ἀνάπτυξη εἶπε πὼς «αὐτὸ τὸ ὁποῖο χρειάζεται συνολικὰ ἡ χώρα εἶναι ἕνα ἐθνικὸ πλαίσιο προσέλκυσης ἐπενδύσεων, μείωσης φόρων καὶ στήριξης τῆς ἐπιχειρηματικότητας, τὸ ὁποῖο θὰ ἀφορᾶ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ὁριζόντια. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, στοχευμένες περιφερειακὲς πολιτικές, οἱ ὁποῖες θὰ ὑλοποιοῦνται σὲ συνεργασία μὲ τὶς περιφερειακὲς ἑνότητες, γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν συγκριτικῶν πλεονεκτημάτων τῆς κάθε περιφέρειας, τῆς κάθε περιφερειακῆς ἑνότητας. Καὶ αὐτὸ σημαίνει, βέβαια, ἐκ τῶν πραγμάτων, μία δύσκολη, πλὴν ὅμως ἀπαραίτητη, προτεραιοποίηση σημαντικῶν ἔργων, τὰ ὁποία πρέπει νὰ γίνουν».
Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τὸν πρωθυπουργὸ ὅτι προσπαθεῖ νὰ μετατρέψει τὴν Ἑλλάδα σὲ Βενεζουέλα ἐνῶ ἐρωτώμενος γιὰ τὸ twit τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα («μποροῦμε νὰ ὀνειρευόμαστε καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ μία καλύτερη κοινωνία σὲ ἕνα μοντέλο βιώσιμης ἀνάπτυξης καὶ ὀλιγαρκοῦς ἀφθονίας») σχολίασε:
«Φαντάζομαι ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς ἐννοεῖ τὸ ‘’ὀλιγαρκὴς’’ γιὰ ὅλους τους Ἕλληνες ποὺ τοὺς ἔκανε φτωχότερους καὶ τὸ ‘’ἀφθονία’’ γιὰ τὸν ἴδιο, τὴν κυβέρνησή του καὶ τὴν παρέα του. Δὲν μπορῶ νὰ ἐξηγήσω ἀλλιῶς αὐτὴν τὴν ἀποστροφὴ τοῦ λόγου τοῦ Πρωθυπουργοῦ, σὲ ἕναν χαιρετισμὸ ποὺ ἐκφράζει -γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸν θαυμασμό του- γιὰ σοσιαλιστικὰ μοντέλα τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, τὰ ὁποία ἔχουν ἀποτύχει οἰκτρά. Στὴν ἀκραία τους ἔκφραση, δὲν ἔχουν ἀποτύχει ἁπλά, ἀλλὰ ἔχουν καταλήξει νὰ εἶναι στυγνὲς δικτατορίες, ὅπως ἡ περίπτωση τῆς Βενεζουέλας, τὸ καθεστὼς τῆς ὁποίας ὁ κ. Τσίπρας ἐξακολουθεῖ νὰ στηρίζει. Ἐξ οὐ καὶ ἐν τὴ ρύμη τοῦ λόγου τοῦ πῆγε νὰ ἀποκαλέσει τὸν Πρόεδρο τὴ Βολιβίας, Πρόεδρο τῆς Βενεζουέλας. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι στὴ Βενεζουέλα ἔχει τὸ μυαλὸ τοῦ συνέχεια ὁ ἄνθρωπος. Αὐτὸ εἶναι τὸ μοντέλο τὸ ὁποῖο ὀνειρεύεται γιὰ τὴν Πατρίδα μας.
Δὲν θὰ κάνουμε τὴ χάρη τοῦ κ. Τσίπρα νὰ μετατρέψει τὴν Ἑλλάδα σὲ Βενεζουέλα. Καὶ βέβαια κάποια στιγμὴ θὰ πρέπει καὶ ὁ ἴδιος νὰ ἐξηγήσει γιατί ἡ Ἑλλάδα μόνη παραμένει στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση νὰ στηρίζει τὸ καθεστὼς τοῦ κ. Μαδοῦρο. Τί εἶναι ἐπιτέλους αὐτὸ τὸ ὁποῖο συνδέει τὴ Βενεζουέλα μὲ τὸν κ. Τσίπρα καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Τί δεσμοὶ ἐνδεχομένως τοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ μὴ γνωρίζουμε ὑπάρχουν, ποῦ νὰ δικαιολογοῦν αὐτὴ τὴ στήριξη; Μία στήριξη ἡ ὁποία βάζει τὴν Ἑλλάδα στὴ γωνία, τὴν ἀπομονώνει στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, στὸ ΝΑΤΟ, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ χώρα μας θὰ πρέπει νὰ ἀναζητᾶ καὶ νὰ ἔχει κάθε λόγο νὰ χτίζει συμμαχίες. Καὶ ὄχι νὰ ἀπομονώνεται διεθνῶς ἐπειδὴ ὁ κ. Τσίπρας ἐπιμένει νὰ στηρίζει τὸ καθεστὼς τοῦ κυρίου Μαδοῦρο».
Νωρίτερα στὴν ὁμιλία του σὲ ἐκδήλωση τῶν ΝΟ.Δ.Ε. Δράμας, Ἔβρου, Καβάλας, Ξάνθης καὶ Ροδόπης τόνισε πὼς «εἴμαστε ἕτοιμη γιὰ μία μεγάλη πολιτικὴ ἀλλαγή. Εἴμαστε ἕτοιμοι, στὶς ἐκλογές, ποὺ θὰ γίνουν ἐντός του 2019. Σὲ ὅλες τὶς κάλπες ποὺ θὰ στηθοῦν, ἐθνικές, εὐρωεκλογές, περιφερειακές, δημοτικές, νὰ στείλουμε ἕνα μήνυμα: Ἀξίζουμε καλύτερα, ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ καλύτερα, μποροῦμε νὰ πᾶμε μπροστά, μὲ κυβέρνηση τὴ Νέα Δημοκρατία καὶ μὲ ἄξιους αὐτοδιοικητικοὺς συνεργάτες, θὰ ὁδηγήσουμε τὸν τόπο μας σὲ ἕνα καλύτερο αὔριο».
Δήλωσε τὴν «ἀμέριστη στήριξή μου στὸν Χρῆστο Μέτιο, γιὰ νὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος ἐκλεγμένος Περιφερειάρχης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης» ἐνῶ ἀναφέρθηκε συνοπτικὰ στὸ σχέδιό του γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα τῆς χώρας.
Κατηγόρησε τὸν Ἀλέξη Τσίπρα γιὰ διχαστικὸ λόγο καὶ προσπάθεια «νὰ μπολιάσει τὴν πολιτικὴ ζωὴ μὲ ἕνα κλίμα τοξικότητας καὶ διχασμοῦ ποὺ μᾶς πηγαίνει πολλὲς δεκαετίες πίσω. Ἂν ὁ κ. Τσίπρας ἦταν πραγματικὰ ὑπερήφανος γιὰ τὸ ἔργο του καὶ ἂν εἶχε σχέδιο γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα τῆς Ἑλλάδας δὲν θὰ ἀναλωνόταν σὲ προσωπικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον μου. Δὲν θὰ χρησιμοποιοῦσε ὅλο τὸ παρασύστημα τοῦ Μαξίμου στὸ νὰ πετάει λάσπη καὶ νὰ στήνει θεωρίες συνομωσίας καὶ σκευωρίες. Τὰ κάνει ὅλα αὐτὰ ἐπειδὴ δὲν ἔχει νὰ πεῖ τίποτα γιὰ αὐτὰ τὰ ὁποία ἔκανε καὶ δὲν ἔχει νὰ σᾶς πεῖ τίποτα γιὰ τὸ δικό σας μέλλον, γιὰ τὸ δικό σας αὔριο. Γιὰ αὐτὸ καὶ καταφεύγει σὲ αὐτὲς τὶς πρακτικές».
Ἐπανέλαβε ὅτι «τέσσερα πράγματα θὰ θυμάστε, λοιπόν, ἀπὸ τὸν κ. Τσίπρα: φόροι, ψέματα, Πρέσπες καὶ διχασμός».

2 σχόλια:

  1. ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΘΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΡΚΟΓΕΝΕΙΣ.ΔΗΛ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΨΕΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.ΩΣΤΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙΘ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΕΣΚΙΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ''ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ''ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Είναι απαράδεκτη η ενέργειά του να κάνη αυτό το ατόπημα με την εισαγωγή της Τουρκικής γλωσσης ως δεύτερης γλώσσης στα μειονοτικά Σχολεία της Θράκης και αλλάζοντας τη Συνθήκη της Λωζάνης να την ονομάση "Τουρκική", ενώ είναι Έλληνες Πολίτες Μουσουλμάνοι στο Θρήσκευμα. Ότι γίνεται στη Θράκη , πρέπει να γίνηται και στην Ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινουπόλεως,σύμφωνα με την ανωτέρω Συνθήκην. Κι εκείνοι είναι Τούρκοι Πολίτες , Ρωμηοί, Ορθόδοξοι Χριστιανοί στο Θρήσκευμα. Ας μας επούν οι πολιτικάντηδες πόσες χιλιάδες Ρωμηοί-Έλληνες απέμειναν στην Κωνσταντινούπολιν, πόσα μειονοτικά Σχολεία απέμειναν εκεί. Γιατί δεν απαιτεί το άνοιγμα της Σχολής της Χάλκης; Γιατί δεν απαιτεί να επιστραφούν τα δύο Ελληνικά νησιά Ίμβρος και Τένεδος , που με τη Συνθήκη της Λωζάνης εδόθησαν στην Ελλάδα και η Τουρκία τα κράτησε και εξόντωσε τους κατοἰκους τους;. Πόσοι βανδαλισμοί έγιναν στις Εκκλησίες και στα Μοναστήρια; Πόσα μεινοτικά Σχολεία έχει η Θράκη;Πάνω από 200. Άλλα τόσα πρέπει να υπάρχουν και στην Κωνσταντινούπολι. Κι οι κάτοικοι πρέπει να είναι αντιστοίχως ίσοι ως προς τον αριθμόν. Αλλά του εξόντωσαν οι αλλόθρησκοι και κλαίγονται ότι το ίδιο κάνουν και οι Έλληνες, αλλά είναι ψευδή όλα κι ανυπόστατα. Επομένως ας σταματήσει ο ενδοτισμός κι ας τολμήσουν να κλείσουν το παράμον Προξενείον της Κομοτηνής ,διότι έληξεν ο σκοπός ,για τον οποίον ιδρύθη, αφού είναι Έλληνες Πολίτες και διέπονται από την Ελληνικήν Νομοθεσίαν . Ούτε η Σαρία έπρεπε να ισχύη , δεν έχει θέσιν εις την Ελλάδα. Αυτά έπρεπε να εξαγγείλη κι όχι να δεικνύη ενδοτισμό . Αίσχος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή