Menu

22 Ιουλ 2018

Σύνοδος τῆς Κρήτης: Ὁ ἄνθρωπος στό παρασκήνιο

Τήν 20η Ἰουνίου (2016), ξεκίνησε ἐπισήμως τίς ἐργασίες της ἡ ἀποκαλούμενη Πανορθόδοξη Σύνοδος στήν Κρήτη, ἄν καί δέν κατάφερε νά γίνει πραγματικά Πανορθόδοξη. Ἡ ἐκδήλωση τράβηξε τήν προσοχή ὄχι μόνο τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο (κυρίως λόγω τῆς ἀντιπαράθεσης πού περιέβαλε τήν ἀπόφαση γιά τήν σύγκλησή της), ἀλλά καί διαφόρων Ὑπηρεσίων Πληροφοριῶν τῶν κρατῶν τῆς Ὑφηλίου. Σύμφωνα μέ τό κέντρο ἀναλύσεων KATEHON, οἱ μυστικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν τῶν Η.Π.Α. καί τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, προσπαθοῦν νά ἐπηρεάσουν τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου, κυρίως μέσω τῶν παραγόντων ἐπιρροῆς τους στό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Οἱ σκοποί αὐτῆς τῆς προσπάθειας εἶναι νά ὑπονομέυσουν καί ἐν τέλει νά ἐξασθενήσουν τήν ἐπιρροή τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, νά προωθήσουν τήν ἀποδυνάμωση τῆς Ὀρθοδοξίας μέσω τῆς ἀνάδειξης τῶν οἰκουμενιστικῶν καί ἀνανεωτικῶν τάσεων, καί νά ὑποστηρίξουν τή χορήγηση Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, συμβάλλοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο στή διαίρεση τοῦ Ὀρθόδοξου Κόσμου.

Ἕνα ἀπό τά πρόσωπα κλειδιά πίσω ἀπό ὅλα αὐτά εἶναι ὁ π. Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος, ἕνα ἀπό τά μέλη τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Συνόδου, ἀπό τούς βασικούς συντελεστές εὕρεσης χρηματοδοτήσεων γιά τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, καί ὑπεύθυνος ἐπικοινωνίας μέ....
ἰσχυρούς ἐπιχειρηματικούς ὁμίλους καί τήν κυβέρνηση τῶν Η.Π.Α.. Μάλιστα, ὁ π. Καρλοῦτσος ἐλέγχει τήν πλειονότητα τῶν οἰκονομικῶν πόρων πού κατευθύνονται πρός τήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς καί ἔτσι ἀσκεῖ κατά τό μέτρο τοῦ ἔλεγχο στήν ἱεραρχία.

Ἕνα ἀκόμα σημαντικό πρόσωπο πού εἶναι ὑπεύθυνος γιά τίς σχέσεις μεταξύ της Συνόδου τῆς Κρήτης καί τῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν τῶν Η.Π.Α. εἶναι ὁ Ἄλεξ Ρόντος, ὁ ὁποῖος αὐτή τή στιγμή κατέχει τή θέση τοῦ εἰδικοῦ ἐντεταλμένου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τό Κέρας τῆς Ἀφρικῆς. Ὁ Ρόντος διατηρεῖ στενούς δεσμούς μέ τήν ἱεραρχία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τίς μυστικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν τῶν Η.Π.Α., τό Ἡνωμένο Βασίλειο, καί διεθνιστικές -ὑπέρ τῆς παγκοσμιοποίησης- μή κυβερνητικές ὀργανώσεις (ΜΚΟ). Ἔχει γνωριστεῖ προσωπικά μέ τόν π. Ἀλέξανδρο Καρλοῦτσο καί ἐπισκέπτεται συχνά τόν Τζόρτζ Σόρος. Ἡ βιογραφία τοῦ Ἀλέξη Ρόντου εἶναι τόσο συναρπαστική πού ἡ πλοκή τῆς μοιάζει μέ κατασκοπευτικό μυθιστόρημα.Εὐεργέτης καί Κατάσκοπος

Ὁ Ἀλεξάνδρος Ρόντος εἶναι πολιτογραφημένος Ἕλληνας πολίτης πού γεννήθηκε τό 1954 στό Σουλτανάτο τῆς Ζανζιβάρης τοῦ Ντάρ-ἔς Σαλάμ (μία ντέ φάκτο Βρετανική ἀποικία ἐκείνη τήν ἐποχή πού τώρα ἀνήκει στήν Τανζανία). Ἔκανε τίς σπουδές του στό Ἡνωμένο Βασίλειο, ἔγινε ἀνταποκριτής γιά τό Βρετανικό περιοδικό "West Africa Magazine", καί στή συνέχεια ἐργάστηκε γιά λογαριασμό τῆς "Catholic Relief Services", πού εἶναι μία βόρειο-ἀμερικανική Παπική ΜΚΟ. Τή δεκαετία τοῦ ’80, συνάτησε τόν Τζόρτζ Σόρος στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, καί εἰσήχθη στή δομή τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στήν Ἀμερική. Ἡ στρατηγική αὐτή ἀποδείχτηκε λείαν ἐπιτυχής, καί, τό 1992, ὁ Ρόντος ἵδρυσε καί ἡγήθηκε, μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ Σόρος, τήν Διεθνής Ἀνθρωπιστικός Ὀργανισμός τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (International Orthodox Christian Charities - IOCC), ἕνας διεθνής Ὀρθόδοξος φιλανθρωπικός ὀργανισμός ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ σκοπός αὐτῆς τῆς δομῆς εἶναι ὁ ἔλεγχος μεγάλων χρηματοοικονομικῶν ροῶν ὑπό τό πρόσχημα τῆς "ἐκκλησιαστικῆς φιλανθρωπίας". Ὁ Ρόντος συγχρωτίστηκε καί ἔγινε φίλος μέ τόν π. Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος, ἐπί τή βάσει τοῦ (κοινοῦ) ἐνδιαφέροντός τους γιά τά χρήματα τῆς Ἐκκλησίας καί τό γενικότερο πλαίσιο τῶν σχέσεων μέ Ἀμερικανούς "φιλανθρώπους". Ὁ Ρόντος χρησιμοποίησε τή δομή αὐτή γιά νά ἐπεκτείνει τήν ἐπιρροή του καί σέ ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες καί περιοχές (Γιουγκοσλαβία, Ρωσία, Μέση Ἀνατολή). Πιό συγκεκριμένα, τό 1998, ὑπό τό μανδύα τῆς IOCC, στίς παραμονές τοῦ βομβαρδισμοῦ τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἐπισκέφθηκε τήν Ἀλβανία καί τό Κόσοβο μέ διατεταγμένη ἀποστολή. Ἀφοῦ ὅλες οἱ ἀπαραίτητες πληροφορίες εἶχαν συγκεντρωθεῖ καί ὁλοκληρώθηκε ἡ διεξαγωγή τῶν διαπραγματεύσεων, ξεκίνησε καί ἡ στρατιωτική ἐπιχείρηση τοῦ ΝΑΤΟ.Ὀργανωτής Ἔγχρωμων Ἐπαναστάσεων

Ἔχει ἐνδιαφέρον τό γεγονός ὅτι ὁ συγκεκριμένος "Ὀρθόδοξος εὐεργέτης" εἶχε ἐνεργό συμμετοχή στήν ὀργάνωση ἔγχρωμων ἐπαναστάσεων ὅταν καί ὅπου τό ἀπαιτοῦσαν τά ἐνδιαφέροντα τῶν Η.Π.Α. καί τοῦ παλιοῦ του φίλου του Τζόρτζ Σόρος. Τό 2000, ὁ Ρόντος παρεῖχε συμβουλές στούς ὀργανωτές τῆς ἀποκαλούμενης καί Ἐπανάστασης τῆς Μπουλντόζας στή Γιουγκοσλαβία (σ.σ. ποῦ ὁδήγησε στήν ἀνατροπή τοῦ Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς).

Μετά τήν ἔγχρωμη ἐπανάσταση στή Γεωργία, κατέστει σύμβουλος τοῦ Μιχαήλ Σαακασβίλι (Mikhail Saakashvili). Σύμφωνα μέ δική του δημοσίευση (σ.σ. τοῦ Ρόντος) σχετική μέ τίς Γεωργιανές-Ρωσικές σχέσεις τό 2008, ἦταν σέ γνώση του ἡ προπαρασκευή τῆς εἰσβολῆς τῆς Γεωργίας στῆς Νότια Ὀσσετία, ἐνῶ ὁ ἴδιος προετοίμασε τό Δυτικό κοινό γιά αὐτή τήν ἐνέργεια.

Ἐπίσης, φαίνεται ὅτι ὁ Ρόντος ὅτι ἔχει ὑπάρξει σύμβουλος τῆς πρώτου Οὐκρανικοῦ ξεσηκωμοῦ (σ.σ. γνωστοῦ ὡς Πορτοκαλί Ἐπνάσταση) τό 2004. Μέ τή συνδρομή του, ἱδρύθηκε ἡ ΜΚΟ CANVAS (Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies, ἤ "Κέντρο γιά Ἐφηρμοσμένη Μή Βίαιη Δράση καί Στρατηγικές") στό Βελιγράδι, ἡ ἐπιτελική ἕδρα τῶν ἔγχρωμων ἐπαναστάσεων, ὅπου τελειοποιήθηκαν οἱ τεχνικές της Ἀραβικῆς Ἄνοιξης καί τοῦ δεύτερου Οὐκρανικοῦ ξεσηκωμοῦ (ἤ Maidan πού σημαίνει "πλατεία") τό 2014./Ἡ Σκοτεινή Ὑπόθεση τῆς Ἑλλάδας

Ὁ Ρόντος ὑπῆρξε, ἐπίσης, καί σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας, τοῦ Ἀμερικανό-γεννημένου φίλου του Σόρος καί Προέδρου τοῦ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος ΠΑΣΟΚ, Γεωργίου (Τζέφρυ) Παπανδρέου κατά τή χρονική περίοδο 2009-2011 καί ἐθεωρεῖτο ὁ πρῶτος βοηθός του σέ ὅλα τά διεθνῆ ἐγχειρήματα. Πρίν ἀπό αὐτό, ἀπό τό 1999 ἕως τό 2004, ὁ Ρόντος συμβούλευε τόν Παπανδρέου ὅταν ἦταν Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδας καί ὑπό τή δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου τίθεται ὁ Διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὅρους (σ.σ. ὁ ὁποῖος ἔχει βαθμό καί ἀποδοχές Γενικοῦ Γραμματέα Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης).

Μετά τίς ἱκεσίες γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ Ἀντώνη Σαμαρά, ὁ Ρόντος διατήρησε τήν ἐπιρροή του στήν Ἑλληνική κυβέρνηση. Τό 2012, ὁ Ρόντος κλήθηκε νά καταθέσει μέ τήν ἰδιότητα τοῦ μάρτυρα στό πλαίσιο τῆς ἔρευνας σχετικά μέ τήν ἐμπλοκή τοῦ ὀνόματός του στήν ὑπόθεση τοῦ σχεδίου δολοφονίας τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας Κωσταντίνου Καραμανλῆ (σ.σ. ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου ἀναφέρεται στό ἀποκαλούμενο σχέδιο «ἀσημένια δραχμή»). Δικηγόρος τοῦ ἦταν ὁ Φαῆλος Κρανιδιώτης, μέλος (σ.σ. ἐκείνη τήν ἐποχή) τοῦ φιλελεύθερου κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας καί στενοῦ φίλου του Ἀντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα μέ τίς ἐπίσημες ἔρευνες τῶν Ἑλληνικῶν ἀρχῶν, κατά τή χρονική περίοδο μεταξύ 2004 καί 2009, ὑπῆρξε σχέδιο πού εἶχε σά σκοπό τήν ἀποτροπή προσέγγισης μεταξύ της Ρωσίας καί τῆς Ἑλλάδας γιά ἀνάπτυξη σχέσεων (σ.σ. ἀναφέρεται στόν ὑπόθεση τοῦ λεγομένου σχεδίου "Πυθία").

Ἐπίσης, ὁ Ρόντος εἶχε συμμετοχή σέ διάφορα σκάναλα διαφθορᾶς, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ χρηματοδότηση συγκεκριμένων ΜΚΟ ἀπό τόν προϋπολογισμό τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ἀλλά ὁ ἴδιος ἀπέφυγε τήν τιμωρία.

Ὅμως τό γεγονός ὅτι ἕνα σημαντικό ποσοστό τῶν χρημάτων πού ἡ πρωτοβουλία τοῦ Ρόντος προέβλεπε γιά διάφορες ΜΚΟ στήν Ἑλλάδα ξοδεύτηκαν στή “Μακεδονία”, τήν Ἀλβανία, καί τό Κόσοβο, ὅπου ὁ Ὀργανισμός δέν εἶχε ἐπίσημη παρουσία, μᾶς δείχνει ὅτι στήν πραγματικότητα ἐπρόκειτο γιά μία μυστική ἀνακατανομή πόρων στό πλαίσιο τῆς στρατηγικῆς γιά μία ἔγχρωμη ἐπανάσταση, ὅπως αὐτή πού προετοιμάστηκε στή “Μακεδονία”. Αὐτή δέν ἦταν μία ἁπλή ἐπιχείρηση γιά “ξέπλυμα χρήματος”. Στήν ἴδια τήν Ἑλλάδα, ἀριστερό-φιλελεύθερες ΜΚΟ ἔλαβαν προνομιακή χρηματοδότηση μέ ἀποτέλεσμα τήν παράδοση τῆς χώρας καί Ἑλληνικῶν οἰκονομικῶν πόρων σέ ἐξωτερικό ἔλεγχο.Ὁ Ἄνθρωπος γιά ὅλες τίς δουλειές

Σύμφωνα μέ Ἑλληνικές πηγές, ὁ Ρόντος ἦταν ἰδιαίτερα δραστήριος στήν Ἀλβανία. Εἰδικότερα, διατηρεῖ στενές σχέσεις μέ πολλά ἡγετικά στελέχη στήν Ἀλβανία καί τή “Μακεδονία”. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὅτι γιά τίς Η.Π.Α., ὁ Ἀλβανικός παράγοντας χρησιμοποιεῖται γιά τήν ἀποσταθεροποίηση τῶν Βαλκανικῶν κρατῶν. Ἡ Διεθνής Πλουτοκρατία εἶναι στενά συνδεδεμένη μέ τήν Ἀλβανική μαφία ναρκωτικῶν καί τή “μαύρη βιομηχανία μεταμοσχεύσεων”, οἱ ὁποῖες ἔχουν τά κέντρα τους στό Κόσοβο καί τήν Ἀλβανία. Ὁ Ρόντος ὑποστήριξε ἐνεργά τήν ἰδέα χορήγησης ἀνεξαρτησίας στό Κόσοβο, καί συμμετεῖχε σέ διάφορες πρωτοβουλίες ἐμπειρογνωμόνων γιά τό σκοπό αὐτό.

Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τήν ἐμπειρία του μέ τό Κόσοβο, θά μπορέσει ὁ Ρόντος νά εἶναι δραστήριος καί πετυχημένος στή συνεργασία του μέ στρατιωτικές καί ἐγκληματικές παροικίες στή Σομαλία στά πλαίσια τῆς νέας του ἰδιότητας;

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἄλεξ Ρόντος ἔχει ἐργασθεῖ σέ διεθνῆ χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα, συγκεκριμένα στήν Παγκόσμια Τράπεζα, καί εἶναι μέλος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς (σ.σ. πρόκειται γιά ἕνα σχετικά νέο think tank πού ἱδρύθηκε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2007, μέ γραφεῖα σέ 7 πρωτεύουσες τῆς Εὐρώπης, πού ἔχει σᾶ στόχος νά κάνει τήν διεθνοπολιτική παρουσία τῆς γηραιᾶς ἠπείρου πιό αἰσθητῆ, χρηματοδοτεῖται κυρίως ἀπό τό ΄Ἵδρυμα Σόρος, καί δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τό Συμβούλιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο, πού ἔχουν αὐξημένες ἁρμοδιότητες γιά τά θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, οὔτε καί μέ τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης πού εἶναι εἶναι διεθνής ὀργανισμός στόν ὁποῖο συμμετέχουν 47 κράτη τῆς Εὐρώπης καί τῆς ἀνατολικῆς περιφέρειάς της καί ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς σκοπό τήν εὐρωπαϊκή ἐνοποίηση, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στά νομικά πρότυπα καί τήν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τή δημοκρατική ἀνάπτυξη καί τή ρύθμιση τῶν νομοθεσιῶν, καθώς καί τήν πολιτισμική συνεργασία στήν Εὐρώπη), τό Εὐρωπαϊκό παράρτημα τοῦ μεγαλύτερου Ἀμερικανικοῦ κέντρου παγκοσμοιποιητῶν, τό Συμβούλιο Ἐξωτερικῶν Σχέσεων (σ.σ. γνωστό ὡς Council of Foreign Relations, ἤ CFR).

Ὁπουδήποτε ἐμφανίζεται ὁ Ἄλεξ Ρόντος, ἀσκεῖ πιέσεις γιά τά ἴδια συμφέροντα τῶν ἀφεντικῶν τοῦ Ἀμερικανῶν, προωθεῖ τίς προτάσεις τοῦ Σόρος, ἀλλάζει κατεστημένες δομές, καί ἐνισχύει ἕναν τύπο μονοπολικῆς Ἀμερικανικῆς ἐγεμονίας μέσω στρατηγικῆς δικτύου πολέμου. Ἐάν ἕνας εἰδικός αὐτοῦ του εὔρους εἶναι ὄντως ἀναμεμειγμένος στή σύγκληση τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, τότε ὁ Ὀρθόδοξος λαός θά πρέπει νά περιμένει ὅτι θά ἀντιμετωπίσει τίς πιό προηγμένες μορφές προκλήσεων καί ὅτι θά ὑποστεῖ τά πιό ἄμεσα μέτρα ἐκφοβισμοῦ πού εἶναι διαθέσιμα.

2 σχόλια: