Menu

21 Ιουλ 2018

Παρασκηνιακὸ «παιχνίδι» γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

Παρασκηνιακὲς διαβουλεύσεις βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη ἐνόψει του διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν νέων ταυτοτήτων. Οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τοῦ ἐγγράφου ἔχουν καθοριστεῖ καί, ὅπως ἀναφέρουν οἱ πληροφορίες, εἶναι ζήτημα ἡμερῶν τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη νὰ ἀπευθύνει πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος στὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες τοῦ κλάδου παγκοσμίως. Τὸ ἔργο ἔχει συνολικὸ προϋπολογισμὸ ποὺ ἀγγίζει τὰ 350 ἑκατ. εὐρώ, καθὼς ἐκτὸς τῶν νέων ταυτοτήτων προβλέπει τὴ σύναψη συμφωνίας μὲ τὸν ἀνάδοχο καὶ γιὰ τὴν ἔκδοση διαβατηρίων. Ἡ σύμβαση μὲ τὴν ἑταιρεία ποὺ προμηθεύει μὲ ἀναλώσιμα τὴ Διεύθυνση Διαβατηρίων λήγει τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2019 καὶ ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει σὲ... λύση «πακέτο» γιὰ ταυτότητες καὶ βιομετρικὰ διαβατήρια. 
Κλειστὴ διαδικασία 
Παρὰ τὴν ἰδιαίτερα ὑψηλὴ δαπάνη, ἡ διαγωνιστικὴ διαδικασία ἀποφασίστηκε νὰ εἶναι κλειστή, προκειμένου ἀφενὸς νὰ μὴ βγοῦν στὸν «ἀέρα» τὰ χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας τοῦ ἐγγράφου καὶ ἀφετέρου ἐπειδὴ ἡ χρηματοδότηση τοῦ ἔργου θὰ γίνει ἀπὸ τὰ λεγόμενα «μυστικὰ» κονδύλια τοῦ ὑπουργείου. Ἐνδεικτικά, στὸ ΦΕΚ ποὺ δημοσιεύθηκε ἡ κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση (27 Ἀπριλίου 2018), δὲν γίνεται λεπτομερὴς ἀναφορὰ στὶς τεχνικὲς προδιαγραφὲς καὶ στὰ χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας τῆς νέας ταυτότητας. Ἐγείρουν ἑπομένως ἐρωτήματα πληροφορίες ποὺ περιῆλθαν στὴ διάθεση τῆς «Κ», σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες μέρος, ἐὰν ὄχι τὸ σύνολο, τῶν «ἀπόρρητων» τεχνικῶν προδιαγραφῶν βρίσκεται ἤδη στὰ χέρια ὑποψήφιων «μνηστήρων» τοῦ ἔργου. Ὑπάρχουν μάλιστα ὑπόνοιες ὅτι ἡ διαρροὴ τῶν «ἀπόρρητων» προδιαγραφῶν, πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς διαγωνιστικῆς διαδικασίας, ἔγινε μὲ ὑπαιτιότητα τῆς ἴδιας της ἐπιτροπῆς ποὺ τὶς καθόρισε. 

Τί ἀκριβῶς ἔχει συμβεῖ; Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶναι σὲ γνώση τῆς ἐφημερίδας, στὰ μέσα Ἰουνίου μία ἑλληνικὴ ἑταιρεία ποὺ δραστηριοποιεῖται στὸν τομέα τῆς πληροφορικῆς καὶ τῆς ἀσφάλειας ἀπευθύνθηκε σὲ μεγάλη ἑταιρεία τοῦ ἐξωτερικοῦ, μὲ εἰδίκευση στὴν παραγωγὴ ὑψηλῆς ποιότητας ἐγγράφων ἀσφαλείας (ταυτότητες, διαβατήρια, ἄδειες ὁδήγησης). Ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν δύο ἑταιρειῶν γίνεται μέσω email καὶ ἀποσπάσματά της βρίσκονται στὴ διάθεση τῆς «Κ». Ὅπως προκύπτει, εἶχε ἀναγνωριστικὸ χαρακτήρα καὶ στόχο νὰ διερευνηθεῖ τὸ ἐνδεχόμενο σύμπραξης τῶν δύο πλευρῶν προκειμένου νὰ διεκδικήσουν ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἔργο τῶν 350 ἑκατ. εὐρώ. Ἡ ξένη ἑταιρεία θὰ ἔβαζε τὴν τεχνολογία καὶ ἡ ἑλληνικὴ τὴ γνώση τῆς ἐγχώριας πραγματικότητας. 

Ἕως ἐδῶ τίποτα τὸ μεμπτό. Στὴ συνέχεια ὅμως, ὁ διαχειριστὴς τῆς ἑλληνικῆς ἐπιχείρησης ἐπισημαίνει στὸν συνομιλητή του ὅτι ἡ ἑταιρεία ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἀποτελεῖ προνομιακὸ συνεργάτη τῆς ἀστυνομίας, καθὼς ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ὑλοποιεῖ γιὰ λογαριασμὸ τῆς ἄλλοτε μικρότερα καὶ ἄλλοτε μεγαλύτερα ἔργα. Ἐπιπλέον, ὑποστηρίζει ὅτι, χάρη σ’ αὐτὴ τὴν «εἰδικὴ» σχέση, τὰ στελέχη τῆς ἑταιρείας ἀπέκτησαν πρόσβαση στὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ καθόρισε τὶς τεχνικὲς προδιαγραφὲς τοῦ ἐγγράφου καί, πρὸς ἐνίσχυση τῶν ἰσχυρισμῶν του, ἐπισυνάπτει ἀποσπάσματα τῶν προδιαγραφῶν αὐτῶν ζητώντας ἀπὸ τὸν ἀποδέκτη νὰ τοῦ ἀπαντήσει ἐὰν ἡ ἑταιρεία τοῦ μπορεῖ ἢ ὄχι νὰ φέρει εἰς πέρας τὸ ἔργο. «Σοὺ προωθῶ τὶς προδιαγραφὲς γιὰ τὶς ἑλληνικὲς ταυτότητες, ὅπως συμφωνήσαμε», τοῦ ἀναφέρει χαρακτηριστικά. 

Τὰ χαρακτηριστικὰ 

Στὸ κείμενο τῶν προδιαγραφῶν ὑπάρχουν λεπτομερεῖς ἀναφορὲς στὰ χαρακτηριστικά της νέας ταυτότητας. Διευκρινίζεται, γιὰ παράδειγμα, ὅτι «ἡ κάρτα θὰ ἐνσωματώνει τουλάχιστον ἐννέα πολυανθρακικὰ φύλλα, τὰ ὁποῖα συγκολλημένα μὲ εἰδικὸ τρόπο (συμπίεση θερμότητας) θὰ ἀποτελοῦν τὸ ἑνιαῖο ὑπόστρωμα τοῦ δελτίου ταυτότητας». Σὲ ἄλλο σημεῖο ἐπισημαίνεται ἀντίστοιχα ὅτι στὴν μπροστινὴ ὄψη τοῦ νέου ἐγγράφου θὰ ἐκτυπώνεται μὲ ὀπτικὰ μεταβλητὴ μελάνη καὶ τὴν ἐκτυπωτικὴ μέθοδο τῆς μεταξοτυπίας τὸ σύμβολο τοῦ ICAO (Διεθνὴς Ὀργανισμὸς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας). Ἡ ἐπικοινωνία ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν ἐπισήμανση τῆς ἑλληνικῆς πρὸς τὴν ξένη ἑταιρεία ὅτι «οἱ προδιαγραφὲς εἶναι ἀπόρρητες καὶ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ τὶς γνωρίζει παρὰ μόνο ἐὰν ἔχει πρόσβαση στὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, ὅπως ἐμεῖς». 

Πάντως, ἁρμόδιοι ἀξιωματοῦχοι ἐμφανίζονταν βέβαιοι γιὰ τὸ ἀδιάβλητο τῶν διαδικασιῶν ποὺ ἔχουν ἀκολουθηθεῖ καὶ τήρησαν ἀποστάσεις ἀπὸ τοὺς χειρισμοὺς καὶ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν ἑταιρειῶν, ἀποδίδοντάς τους σὲ «πόλεμο συμφερόντων» ἐνόψει της διεκδίκησης τοῦ ἀξίας δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἔργου. 

Ἡ ἔκδοση 

Σύμφωνα μὲ τὴν κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ ΦΕΚ στὰ τέλη Ἀπριλίου, ἡ ἔκδοση τῶν νέων ταυτοτήτων θὰ γίνει στὶς ἀρχὲς τοῦ 2019. Στὴν μπροστινὴ πλευρὰ κάθε ἐντύπου θὰ ἀναγράφεται ὁ ἀριθμὸς ταυτότητας, τὸ φύλο, τὸ ὀνοματεπώνυμο, ἡμερομηνία γέννησης καὶ ἡ ἰθαγένεια τοῦ κατόχου. Θὰ ὑπάρχουν ἀκόμα ἡ φωτογραφία, ἡ ὑπογραφὴ καὶ ἡ ἀρχὴ ἔκδοσης τοῦ ἐγγράφου. Στὴν πίσω πλευρά, ἀντίστοιχα, θὰ ἀναγράφονται τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα καὶ τῆς μητέρας καθὼς ἐπίσης ὁ τόπος καὶ ἡ ἡμερομηνία γέννησης τοῦ κατόχου. Ἀκόμα, θὰ ὑπάρχουν ἡ ὁμάδα αἵματος, ὁ ΑΜΚΑ καὶ τὸ ψηφιακὸ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα, ἐνῶ θὰ ὑπάρχει καὶ ζώνη μηχανικῆς ἀνάγνωσης τῆς νέας ταυτότητας. Γιὰ τὴν ἔκδοση δελτίου ταυτότητας θὰ καταβάλλεται ἠλεκτρονικὸ παράβολο ὕψους 10 εὐρώ. Τὸ ποσὸ καλύπτει τὸ ἀντίτιμο τοῦ σώματος τοῦ δελτίου, τὰ ἔξοδα ἐκτύπωσης καὶ τὴ δαπάνη ἀσφαλοῦς μεταφορᾶς τῶν δικαιολογητικῶν ἀπὸ καὶ πρὸς τὴ Διεύθυνση Διαβατηρίων. Τὰ νέα δελτία ταυτότητας θὰ ἔχουν ἰσχὺ μέχρι καὶ 15 ἔτη γιὰ ἄτομα πάνω ἀπὸ 12 ἐτῶν. Οἱ παλαιοῦ τύπου ταυτότητες θὰ πρέπει νὰ ἀντικατασταθοῦν μέσα σὲ διάστημα πέντε ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς διαδικασίας ἔκδοσης τῶν νέων ἐγγράφων. Στὰ ἀπαιτούμενα δικαιολογητικὰ γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς νέας ταυτότητας περιλαμβάνονται μία φωτογραφία, αἴτηση ἔκδοσης ἀντικατάστασης, ποὺ θὰ συμπληρώνεται ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία ἔκδοσης, τὸ παλαιὸ δελτίο ταυτότητας καθὼς ἐπίσης μία βεβαίωση νοσηλευτικοῦ ἱδρύματος ἢ ὑγειονομικοῦ ἐργαστηρίου, στὴν ὁποία ἀναγράφεται ἡ ὁμάδα αἵματος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου