Menu

24 Απρ 2018

Τὸ Ἅγιον Ὅρος λέει «ΟΧΙ» στὴν Ἀναδοχή παιδιῶν ἀπὸ «ὁμόφυλα ζευγάρια»

Ἐξοχώταται Κυρίαι Ὑπουργοί, Ἐξοχώτατοι Βουλευταί,
Διά τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἠμῶν γράμματος ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν τὸν ἔντονον προβληματισμὸν καὶ ἀνησυχίαν τόσον ἠμῶν τῶν Ἁγιορειτῶν μοναχῶν, ὅσον καὶ τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους διὰ τὰς προσφάτως σχεδιαζομένας νομοθετικάς μεταβολάς, αἱ ὁποῖαι δύνανται νὰ ἐπηρεάσουν δυσμενῶς τὴν κοινωνίαν μας, καὶ ἰδιατέρως μίαν εὐαίσθητον κατηγορίαν τῶν μελῶν αὐτῆς, αὐτὴ τῶν παιδιῶν.
Ἀναφερόμεθα εἰς τὸ κατατεθὲν τὴν 17ην Ἀπριλίου 2018 σχέδιον νόμου «Μέτρα γιὰ τὴν προώθηση τῶν Θεσμῶν τῆς Ἀναδοχῆς καὶ Υἱοθεσίας» τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, Ἀσφάλισης καὶ Κοιν. Ἀλληλεγγύης, τὸ ὁποῖον ἔχει σκοπὸν τὴν ἐπιλυσην χρονίων προβλημάτων, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν διαδικασίαν ἀναδοχῆς καὶ υἱοθεσίας παιδιῶν, ὅπως ἐπισημαίνεται εἰς τὴν...
Αἰτιολογικὴν Ἔκθεσιν, καὶ συγκεκριμένως εἰς τὸ ἄρθρον 8 «Ἀνάδοχοι γονεῖς – προϋποθέσεις».

Τὸ ἰσχῦον μέχρι τώρα Π.Δ. 86/2009 (ἄρθρον 1§1) σαφῶς προβλέπει ὅτι: «Κατάλληλοι γιὰ νὰ γίνουν ἀνάδοχοι, κατὰ τὴν ἔννοια τῶν ἄρθρων 1533 παρ. 4, 1607 παρ. 1 ἔδ. 1, 1655 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα καὶ τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ ν.2082/1992, εἶναι οἰκογένειες ἀποτελούμενες ἀπὸ συζύγους μὲ ἢ χωρὶς παιδιά…», ἐνῶ τὸ ἄρθρον 8 τοῦ κατατεθέντος νομοσχεδίου ἀναφέρει: «Κατάλληλοι γιὰ νὰ γίνουν ἀνάδοχοι, σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις, εἶναι οἰκογένειες ἀποτελούμενες ἀπὸ συζύγους ἢ ἔχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μὲ ἢ χωρὶς παιδιά…»

Εἶναι φανερὸν ὅτι, μετὰ τὴν νομοθέτησιν ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τοῦ «συμφώνου συμβίωσης ὁμοφύλων», προωθεῖται πλέον ἡ ἀναδοχή, καὶ μελλοντικῶς καὶ ἡ υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ «ὁμόφυλα ζεύγη», μὲ τὴν προσθήκην τῆς φράσεως «ἢ ἔχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης», καὶ τὴν ἀντικατάστασιν τῶν σαφῶν ρυθμίσεων τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος ἀπὸ τὴν ἀόριστον διατύπωσιν «σύμφωνα μὲ τὶς κείμενες διατάξεις».

Πῶς εἶναι δυνατὸν τὸ νομοσχέδιον νὰ μεριμνᾶ διὰ τὴν ψυχικὴν καὶ συναισθηματικὴν ὑγείαν τοῦ παιδιοῦ, ὅπως ἰσχυρίζεται ἡ Αἰτιολογικὴ Ἔκθεσις αὐτοῦ, καὶ νὰ ἐπιτρέπῃ τὸ παιδὶ νὰ ἀνατρέφεται ἀπὸ «ζεῦγος», ὅπου τὴν θέσιν τοῦ πατρὸς θὰ κατέχῃ γυναίκα ἢ ἀντιστοίχως τῆς μητρὸς ἄνδρας, χωρὶς αὐτὸ νὰ ἔχῃ οἱανδήποτε δυνατότητα ἐπιλογῆς; Δὲν παραβιάζονται τὰ στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ, ὅταν ἀπὸ τὴν τρυφεράν ἡλικίαν του θὰ διατρέχῃ σοβαροὺς ἠθικοὺς κινδύνους;

Ὀφείλομεν διὰ τῆς παρούσης ἐπιστολῆς ἠμῶν, νὰ δηλώσωμεν σαφῶς ὅτι κάθε μορφὴ τεκνοθεσίας ἢ ἀναδοχῆς, ἡ ὁποία ἀντίκειται εἰς τὴν εὐαγγελικὴν διδασκαλίαν, τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἦθος καὶ τὰς παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας, ὅσον ἀφορᾷ τὸν ἱερὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας καὶ τοῦ γάμου, εὑρίσκει ἠμᾶς ἀπολύτως ἀντιθέτους.

Παρακαλοῦμεν θερμῶς ἅπαντας ὅπως συμβάλλετε εἰς τὴν ἀποτροπὴν τῆς νομοθετήσεως ταύτης, μὲ τὴν ἀπόσυρσιν τῆς §1 τοῦ ἄρθρου 8 τοῦ ὑπὸ συζήτησιν νομοσχεδίου καὶ τὴν διατήρησιν τῶν διατυπώσεων τῆς §1 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Π.Δ. 86/2009 ἐπακριβῶς ὡς ἔχουν.
Ἔχοντες τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ παράκλησις ἠμῶν θὰ τύχη τῆς δεούσης προσοχῆς παρὰ πάντων Ὑμῶν καὶ εὐχόμενοι ὁ ἀναστᾶς Κύριος νὰ χαρίση εἰρήνην εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πατρίδα ἠμῶν, εἰς δὲ τὸ πολυεύθυνον ἔργον Ὑμῶν ἐνίσχυσιν καὶ φωτισμόν, διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἄθω

Κοινοποίησις:  Κ΄ Ἱ. Μονὰς Ἁγίου Ὅρους

3 σχόλια:


 1. > ΒΟΗΘΟΥΜΕ , ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ , ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ , ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ,

  ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ Κ Α Λ Ο , ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ , ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ !!

  > ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ , ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ..
  > ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ , ΣΑΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ , ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ !

  > ΒΟΗΘΟΥΜΕ , ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ , ΕΤΣΙ ΕΚΑΝΕ ..
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕ .. ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΜΕ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μαράθηκαν οι "Ἐξοχώτατοι Κυρίοι Ὑπουργοί και Ἐξοχώτατοι Βουλευταί" για το τι πιστεύει το Άγιο Όρος. Είμαι βέβαιος ότι ΑΝ τα διαβάζουν αυτά που τους στέλνετε τα διαβάζουν ξεκαρδισμένοι από τα γέλια. Είναι σαν να παρακαλάς τον Νέρωνα (300 νέρωνες για να είμαστε ακριβείς) να μην είναι τόσο αντίχριστος γιατί κάποιοι χριστιανοί "προβληματίζονται και ανησυχούν"!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το άγιον όρος έπραξε το καθήκον του.Περιμένουμε να κάνει το ίδιο και η ιεραρχία της εκκλησίας της Ελλάδος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή