Menu

30 Μαρ 2018

Ἡ Σουηδία τείνει νὰ μετατραπεῖ στὴν πρώτη κοινωνία χωρὶς μετρητά!

Ἡ εὐρεία ἐξάπλωση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν στὴ σουηδικὴ κοινωνία, εἰς βάρος τῶν φυσικῶν μετρητῶν χρημάτων, προκαλεῖ ἀνησυχίες γιὰ τὴν ἀσφάλεια στὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν, στὸν ἀπόηχο τοῦ σκανδάλου-μαμοὺθ τῆς κατάχρησης δεδομένων χρηστῶν του Facebook, ἀπὸ τὴν Cambridge Analytica. 
Εἰδικότερα, τὸ πρόβλημα ἐντοπίζεται ὅταν τὰ συστήματα πληρωμῶν λειτουργοῦν ἀπὸ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες. 
«Ἴσως δὲν θέλουμε οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν ὅλες τὶς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς συναλλαγὲς ποὺ φέρουν εἰς πέρας. Ἴσως χρειαζόμαστε αὐστηρότερη ρύθμιση τῆς χρήσης αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν», σχολιάζει στὸ Bloomberg ὁ Martin Floden, ἀναπληρωτὴς κυβερνήτης τῆς σουηδικῆς κεντρικῆς τράπεζας (Riksbank). 
Ἡ παλαιότερη τράπεζα τῆς Εὐρώπης, ἐξετάζει ἐπίσης τὸ ἐνδεχόμενο νὰ... ἐκδώσει δική της κάρτα πληρωμῶν ἢ λογαριασμοὺς πολιτῶν μὲ χρήση τῆς e-kronas (ἠλεκτρονικὴ κορόνα, ὑπὸ ἐξέταση), ὡς τρόπους προστασίας τῶν καταναλωτῶν. 
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν «ἐξαφάνιση» τῶν μετρητῶν ἐντός της σκανδιναβικῆς χώρας, ἀνέφερε ὅτι ἡ Riksbank θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιδοτήσει τὴ χρήση μετρητῶν ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἀναγκάσει τὶς τράπεζες νὰ δέχονται μετρητά. Ὡστόσο, πλέον ἡ ἐπιστροφὴ στὰ μετρητὰ κρίνεται «πιὸ δαπανηρή», διευκρίνισε. Οἱ τράπεζες καθησυχάζουν γιὰ τὴν ἔλλειψη μετρητῶν στὴ σουηδικὴ οἰκονομία 
Ὡς «ὑπερβολικὲς» χαρακτηρίζουν τὶς ἀνησυχίες γιὰ ἐπικείμενη πλήρη ἐξάλειψη τῶν μετρητῶν στὴ σουηδικὴ οἰκονομία οἱ τράπεζες τῆς χώρας, μετὰ τὸ σχετικὸ «καμπανάκι» τῆς κεντρικῆς τράπεζας (Riksbank). 
Εἰδικότερα, ὁ κλάδος διαβεβαιώνει πὼς θὰ ἐξακολουθήσει ἐξακολουθεῖ νὰ προσφέρει τὰ ἀπαιτούμενα μετρητά, ὑποστηρίζοντας, ταυτόχρονα, πὼς δὲν ἔχει νόημα νὰ ἀντιστραφεῖ ἡ τάση ποὺ ἔχει ἀναπτυχθεῖ μὲ τὶς πληρωμὲς σὲ «πλαστικὸ χρῆμα», σύμφωνα μὲ ὅσα δήλωσε στὸ Bloomberg ὁ ἐπικεφαλῆς -Hans Lindberg- τῆς τοπικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν (Swedish Bankers' Association), νωρίτερα μέσα στὸν μήνα. 
Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὑποκαταστήματα τῶν σουηδικῶν τραπεζῶν δὲν διαθέτουν πλέον μετρητά, μὲ τὸν κλάδο νὰ προσφέρει ἀναλήψεις μετρητῶν καὶ πρόσβαση στὶς καταθέσεις μέσω ΑΤΜs τῆς κοινῆς ἐπιχείρησης «Bankomat». 
Μόνο μία «χούφτα» καταστημάτων τῆς Nordea Bank, τῆς Handelsbanken καὶ τῆς SEB ἐξακολουθοῦν νὰ διαχειρίζονται μετρητά. 
Ἡ Σουηδία τείνει νὰ μετατραπεῖ στὴν πρώτη κοινωνία χωρὶς μετρητά! 
Στὰ χαμηλότερα ἐπίπεδα ἀπὸ τὸ 1990 συρρικνώθηκε ἡ κυκλοφορία μετρητῶν χρημάτων γιὰ τὴ σουηδικὴ οἰκονομία κατὰ τὸ περασμένο ἔτος, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς τοπικῆς κεντρικῆς τράπεζας (Riksbank), ἀποδεικνύοντας τὴν πλήρη στροφὴ τῆς σκανδιναβικῆς χώρας στὸ «πλαστικὸ χρῆμα» καὶ τὸ e-banking. 
Πλέον, ἐντός της Σουηδίας ὑπάρχουν χαρτονομίσματα καὶ κέρματα συνολικῆς ἀξίας περίπου 51 δισεκ. κορόνων (περίπου 5,1 δισεκ. εὐρώ), ὅταν τὴν πρώτη δεκαετία τοῦ 2000 τὸ ποσὸ ἔφτασε ἀκόμη καὶ κοντὰ στὰ 100 δισεκ. κορῶνες. 
Ἐπίσης, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Riksbank γιὰ τὸ 2016, μόλις τὸ 15% τῶν συναλλαγῶν πραγματοποιήθηκε μὲ μετρητά, ἀπὸ 40% τὸ 2010, ἐνῶ σχετικὲς δημοσκοπήσεις ἐμφανίζουν τὰ δύο τρίτα τῶν πολιτῶν νὰ χρησιμοποιοῦν ἀποκλειστικὰ «πλαστικὸ χρῆμα». 
Σὲ ὅρους ΑΕΠ, λιγότερο ἀπὸ τὸ 2% τῶν συναλλαγῶν πραγματοποιοῦνται μὲ μετρητά! 
Βέβαια, οἱ συνθῆκες ὑποστηρίζουν ἀπόλυτα αὐτὴν τὴν τάση. 
Ὅπως σχολίαζε καὶ νωρίτερα μέσα στὸν μήνα ὁ οἶκος ἀξιολόγησης Moody’s, τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα τῆς Σκναδιναβίας κατέχουν ἡγετικὴ θέση στὸ e-banking καὶ τὴ χρηματοπιστωτικὴ τεχνολογία (fintech). 

Ἐπίσης, ἡ Moody’s ἀποτιμοῦσε θετικὰ (credit positive) γιὰ τὴν πιστοληπτικὴ ἱκανότητα τῶν μεγάλων σκανδιναβικῶν τραπεζῶν τὰ σχέδια γιὰ ἀνάπτυξη ἑνιαίας πλατφόρμας διαδικτυακῶν συναλλαγῶν, ὁ οἶκος ἀξιολόγησης Moody’s. 

Ὅπως ἔγινε πρόσφατα γνωστό, οἱ Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB καὶ Swedbank, θὰ σχεδιάσουν ἕνα ἑνιαῖο σύστημα πληρωμῶν, τὸ ὁποῖο θὰ ἀπαρτίζεται ἀπὸ κοινὰ προϊόντα πρὸς τὸ καταναλωτικὸ κοινό, σὲ ὅλα τὰ τοπικὰ νομίσματα. 

Τὰ διατραπεζικὰ συστήματα πληρωμῶν στὴ Σκανδιναβία εἶναι ἤδη ἀπὸ τὶς πιὸ προηγμένα καὶ λειτουργικὰ στὸν κόσμο, ὡστόσο παραμένουν κατακερματισμένα κατὰ μῆκος τῶν ἐθνικῶν συνόρων.  

Ἡ ἐναρμόνιση τῶν ἐγχώριων ὑποδομῶν καὶ προϊόντων ποὺ προσφέρονται, θὰ διευκολύνει τὶς διασυνοριακὲς πληρωμὲς καὶ θὰ προωθήσει περαιτέρω τὸ ἐμπόριο μεταξὺ τῶν σκανδιναβικῶν χωρῶν, συνεισφέροντας στὴν τόνωση τῆς ἀνάπτυξης καὶ τῆς ἀπασχόλησης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου