Menu

26 Σεπ 2014

Ὁμαδικὴ βάπτιση στὴν Κορυτσὰ

Μὲ τὴν βοήθεια καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, στὶς 20 Σεπτεμβρίου τοῦ 2014, μὲ πολλὴ χαρὰ παρεβρεθήκαμε στὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος για ἀδελφούς μας ἀπὸ τὸ χωριὸ Πολένα τῆς Κορυτσᾶς. Ἡ ὁμαδικὴ αὐτὴ βάπτιση ποὺ πραγματοποιήθηκε μὲ πρωτοβουλία τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ συνδρομὴ πολλῶν χριστιανικῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πραγματοποιήθηκε σὲ κλίμα συγκίνησης καὶ κατάνυξης στὴν Κορυτσὰ καὶ ἀφοροῦσε 22 κατοίκους τοὺ  χωριοῦ Πολένα (ἀπὸ 5-35 ἐτῶν) ποὺ γιὰ διάφορους λόγους δὲν εἶχαν προσέλθει ἀκόμη στὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Στὸ χωριὸ Πολένα ποὺ ἡ ΣΦΕΒΑ μὲ τὴ συμπαράσταση πολλῶν φορέων ἔχει ἀνεγείρει τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως , ὁ ἱερέας τοῦ χωριοῦ μας  εἶχε ἀναφέρει ἐδῶ καὶ  χρόνια τὸν προβληματισμό του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀρκετοὶ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ (χριστιανικὸ στὸ σύνολό του) ἦταν ἀβάπτιστοι, κάτι ποὺ παρατηρεῖται γενικότερα σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς στὴ γειτονικὴ χώρα. Γίναμε μέτοχοι στὸν προβληματισμὸ αὐτὸ καὶ προσπαθήσαμε μὲ τὴν κατάλληλη ἐνημέρωση νὰ προτρέψουμε τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ νὰ βαπτισθοῦν γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὰ μυστήρια τῆς ἐκκλησίας μας καὶ νὰ μὴ στεροῦνται την χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στὴν προσπάθεια αὐτή  πολύτιμη ἦταν ἡ συμβολὴ καὶ τῶν διδασκαλισσῶν ποὺ....
ὑπηρετοῦν στὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ τῆς Κορυτσᾶς, ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα Χριστιανικὴ Ἐλπὶς τῆς Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποῖες για χρόνια  ἔκαναν κατηχητικὰ μαθήματα γιὰ τὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ τοὺς μεγαλυτέρους  μεταδίδοντας μὲ ἁπλότητα τὶς βασικὲς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἔφερε ἁπτὰ καὶ εὐλογημένα ἀποτελέσματα πρὶν 3 χρόνια ὅταν τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2011 βαπτίστηκαν καὶ μυρώθηκαν 18 ἀδελφοί μας ἐνῶ ἄλλα 8 ζευγάρια νομιμοποίησαν τὴν συζυγική τους σχέση ἐνώπιόν το Θεο  καὶ δέχτηκαν τὴν εὐλογία τῆς ἐκκλησίας στὴ ζωή τους .
Συνέχεια αὐτῆς τῆς προσπάθειας ὑπῆρξε καὶ τὸ πρόσφατο μυστήριο  καθώς  ἄλλοι 22 ἀδελφοὶ μας  μικροὶ καὶ μεγάλοι, μετὰ ἀπὸ κατάλληλη κατήχηση, ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία νὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ μέλη τῆς ἐκκλησίας. Μὲ τὴ συμμετοχὴ 3 ἱερέων καὶ πολλῶν πιστῶν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη τελέστηκε τὸ μυστήριο  Στὴν Κορυτσὰ ἐνῶ στὴ συνέχεια μεταβήκαμε στὸ χωριὸ Πολένα ὅπου μας παρετέθη ἑορταστικὸ γεῦμα ἀπὸ τοὺς νεοφώτιστους. Παρακολουθήσαμε ἐπίσης μιὰ μικρὴ γιορτὴ ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ φροντιστηρίου τοῦ χωριοῦ μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιάς  ἐνῶ σὲ ὅλα τα παιδιὰ μοιράστηκε σχολικὸ ὑλικὸ καὶ δῶρα.
Ἐκφράζουμε  τὴν εὐγνωμοσύνη μας  στὸν Ἅγιο Θεὸ ἀλλὰ καὶ  τὶς θερμές μας εὐχαριστίες σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἐργάστηκαν ἄοκνα καὶ φιλότιμα ὅλο το καλοκαίρι γιὰ τὴν σωστὴ προετοιμασία  τοῦ μυστηρίου ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἀποστολή, πῆραν μέρος ὡς ἀνάδοχοι στὴ βάπτιση, καὶ συνέδραμαν κατὰ τὸ δυνατὸ στὴν ἐπιτυχία τῆς προσπάθειας. Ἰδιαίτερα εὐχαριστοῦμε τὴν ἱεραποστολικὴ ἀδελφότητα Ἀγάπη Χριστο ἀλλὰ καὶ μέλη ἄλλων συλλόγων ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἀποστολὴ καὶ βοήθησαν τὰ μέγιστα καθὼς καὶ τὶς ἐκπαιδευτικούς τς ἀδελφότητας Χριστιανικὴ Ἐλπὶς ἀπὸ τὴν Κορυτσὰ ποὺ ἀνέλαβαν τὸ κομμάτι τῆς προετοιμασίας τῶν νεοφώτιστων μαζὶ μὲ τὸν ἱερέα τοῦ χωριοῦ.
Γιὰ τοὺς νεοφώτιστους ἀδελφούς μας εὐχόμαστε ὁλόψυχα νὰ διατηρήσουν ἄσπιλο καὶ ἀμόλυντο τὸν λευκὸ χιτώνα τοὺ  χιτώνα τοῦ βαπτίσματος και   ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ὁποία ἔλαβαν πλούσια τὴν ὥρα τοῦ μυστηρίου νὰ φωτίζει τὴ ζωή τους . Εἶθε  ἡ εὐλογημένη αὐτὴ ὥρα νὰ γίνει ἀπαρχὴ μιᾶς νέας ζωῆς μὲ πλούσια πνευματικὴ καρποφορία καὶ ἁγιασμὸ τόσο γιὰ τοὺς βαπτισθέντας ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἀναδόχους ποὺ τοὺς συνόδευσαν στὴν εἴσοδό τους στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ συνέδραμαν στὴν εὐλογημένη αὐτὴ προσπάθεια.

1 σχόλιο: