Menu

27 Μαΐ 2014

Ὁ πραγματικὸς νικητὴς τῶν ἐκλογῶν: ὁ ὑποκριτὴς

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος
«Τί φωνάζεις καὶ τοὺς βρίζεις
ἀφοῦ πᾶς καὶ τοὺς ψηφίζεις»
Τώρα ποὺ τέλειωσε τὸ πανηγύρι, τὸ θέατρο σκιῶν, «ἡ γιορτὴ τῆς Δημοκρατίας» ὅπως λένε καὶ οἱ συνήθεις κολοκυθολογοῦντες – οἱ πολιτικοὶ νάνοι καὶ ἀρλεκίνοι – μποροῦμε, συνοψίζοντας, νὰ ἀναφερθοῦμε σ’ αὐτὸ τὸ ἀνθρωπολογικὸ εἶδος ποὺ «ἔλαμψε» ὅλη τὴν προεκλογικὴ περίοδο: τὸν ὑποκριτή. Ἐλάχιστες φορές, δένοντας κόμπο τὴν καρδιά μου, στάθηκα ν’ ἀκούσω, τὶς οὐρανομήκεις ἀνοησίες καὶ ἀερολογίες τῶν ὑποψηφίων.
Ἂν προσθέταμε τὶς ὑποσχέσεις καὶ τὶς ὀνειροφαντασίες τους, τὴν ἐπίδειξη ἤθους καὶ ἐντιμότητας, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μισοὶ περίπου Ἕλληνες κατέβηκαν στὸν «στίβο», θὰ νόμιζε κανεὶς ὅτι ζοῦμε σὲ χώρα καὶ κράτος πρότυπό τς οἰκουμένης. Καὶ ἀναρωτιέσαι περίλυπος πῶς καταντήσαμε περιγελῶς της... Ἂν ὅλοι αὐτοί, καὶ κυρίως οἱ παχύτεροι, ἐννοῶ... πολιτικῶς, πίστευαν αὐτὰ ποὺ λένε καὶ ἔπρατταν τὸ ἐλάχιστο, θὰ ἤμασταν κάτι σὰν Ἐλβετία τῶν Βαλκανίων.
Ὅμως κάτω ἀπὸ τὴν εὐώδη κρούστα τῶν λόγων κρύβεται τὸ δυσῶδες τέρας τῆς ὑποκρισίας. Ἀφιερώνουμε λοιπόν, τὸ παρὸν ἄρθρο στὸν....
ἀληθινὸ νικητὴ τῶν ἐκλογῶν: τὸν ὑποκριτή. (Μιὰ παρατήρηση γιὰ τὰ ἀποτελέσματα. Πρώτευσαν στὶς εὐρωεκλογὲς οἱ τηλεοπτικὲς ἐπωνυμίες. «Αὐτοὺς βλέπουν κάποιοι, αὐτοὺς ἐμπιστεύονται». Ὀρθῶς μᾶς κανοναρχεῖ ἡ λαϊκὴ μούσα: «Τὴν τύχη του κάθε λαὸς τὴν κάνει μοναχός του/ καὶ ὅτι τοῦ φταίει ἡ κούτρα του/ δὲν τοῦ τὰ κάνει ὁ ἐχθρός του». Ὅλα τ’ ἄλλα εἶναι περιττὲς ἀκαιρολογίες...
Ὁ ὑποκριτής, λοιπόν:
Βασιλεύει παντοῦ. Βρίσκει ρωγμὲς καὶ εἰσχωρεῖ στὸν κοινωνικὸ ἱστό, μολύνοντας τοὺς πάντες. Ἐξαπλώνεται σὰν νόσος λοιμική. Λόγω τῆς ἐλαφράδας της ἐπιχωριάζει κυρίως στὰ ἀνώτερα κοινωνικὰ στρώματα. Εἶναι τόσο διαδεδομένο τὸ ψυχικὸν τοῦτο πάθος, ὥστε πλάστηκαν ἀρκετὰ συνώνυμά του, γιὰ νὰ περιγραφοῦν ὅλες οἱ ἐκφάνσεις του. Ἔτσι ὁ ὑποκριτὴς λέγεται ἀλλιῶς: ἀνειλικρινής, κρυψίνους, διπρόσωπος, ἰησουΐτης, ταρτοῦφος, ἀναξιόπιστος, κάλπικος, φαρισαῖος, σουπιά, φίδι κολοβό, δόλιος, κίβδηλος, ψεύτικος, σκάρτος καὶ ἄλλα πολλά, παρόμοια καὶ ἠχηρά. Καὶ λαϊκὲς παροιμίες καυτηριάζουν τὸ ἀπεχθὲς αὐτὸ ἐλάττωμα. «Ἀπ’ ἔξω κούκλα κι ἀπὸ μέσα πανούκλα». «Ἀπὸ σιγανὸ ποτάμι νὰ φοβᾶσαι». «Βλέμμα χαμηλό, βλέμμα πονηρό». «Ἀλλὰ στὰ χείλη καὶ ἄλλα στὴν καρδιά».
Ἀρχαιότατο νόσημα ἢ ὑποκρισία, συνομήλικό τς ἀνθρωπότητας. Ὁ προπάτωρ Ἀδὰμ κρύβει ὑποκριτικὰ τὴν παρακοὴ στὸν Θεὸ καὶ προβάλλει ὡς αἰτία τοῦ φόβου του, τὴν γύμνια του. «...τῆς φωνῆς σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσω καὶ ἐφοβήθην ὅτι γυμνὸς εἰμί..» (Γένεση 3,10). Καὶ ὅπως ὅλοι οἱ ὑποκριτὲς φορτώνει τὸ κακὸ στὸν πλησίον: «ἡ γυνὴ ἣν ἔδωκας μετ’ ἐμοῦ...». Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ὀξυδερκεῖς καὶ παρατηρητικοί, στηλιτεύουν κι αὐτοὶ τὴν ὑποκρισία. «Νόσημα γὰρ αἴσχιστον εἶναι φημὶ συνθέτους λόγους». Δὲν ὑπάρχει χειρότερο κακὸ ἀπὸ τὰ ὡραῖα λόγια ποὺ σὲ ξεγελᾶνε, γράφει ὁ Αἰσχύλος στὸν «Προμηθέα Δεσμώτη». (στίχ. 685-686). «Πολλοὶ δρῶντες τὰ αἴσχιστα, λόγους ἀρίστους ἀσκεύουσιν», πολλοὶ ἐνῶ κάνουν τὶς αἰσχρότερες πράξεις, μιλοῦν μὲ πολὺ ὡραῖο τρόπο, ἀποφαίνεται ὁ Δημοκριτος. Ὁ μαθητὴς καὶ διάδοχός το Ἀριστοτέλη στὸ Λύκειο, ὁ χαρακτηρογράφος Θεοφραστος, στὸ περίφημο σύγραμμά του «Χαρακτῆρες», πραγματεύεται μὲ σατιρικὸ τρόπο καὶ τὸν ὑποκριτή. «Ὁ ὑποκριτής», γράφει, «ὅταν πλησιάζει τοὺς ἐχθρούς του, δείχνει τάχα πὼς δὲν τοὺς μισεῖ, ἀλλὰ πὼς τοὺς ἀγαπᾶ καὶ τοὺς ἐπαινεῖ μπροστά τους, ἐνῶ στὰ κρυφά τους κατατρέχει». Συμβουλεύει στὸ τέλος νὰ φυλαγόμαστε περισσότερο ἀπὸ τοὺς ὑποκριτὲς παρὰ τὰ φίδια. «Φυλάττεσθαι μᾶλλον δεῖ ἢ τοὺς ὄφεις». (Θεοφραστου, «Χαρακτῆρες» εκδ. Ζαχαρόπουλου, σέλ. 27).
Δριμύτατα ὅμως διαπομπεύονται οἱ ὑποκριτὲς Φαρισαῖοι στὸ Εὐαγγέλιο. «Οὐαὶ ὑμίν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί». Ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συγχώρησης, καταδικάζει μὲ τὸ τρομερὸ «οὐαὶ» (= ἀλίμονό σας) τοὺς ὑποκριτές. Τοὺς ὀνομάζει «ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν», ποὺ «διυλίζουν τὸν κώνωπα καὶ καταπίνουν τὴν κάμηλον». Τοὺς παρομοιάζει μὲ τάφους ποὺ «ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας». (Ματθ. Κγ’). Ἡ ὑποκρισία εἶναι τὸ ἀπόστημα, ἡ σαπίλα ποὺ κατατρώει τὰ θεμέλια τς κοινωνίας, ὕπουλα καὶ κρυφά, γι’ αὐτὸ ἐπισύρει καὶ τὴ θεϊκὴ «ὀργή». Στὴν νεότερη Ἑλλάδα ὁ ὑποκριτὴς τράβηξε τὴν προσοχὴ τοῦ μυστήριου αὐτοῦ Κεφαλλονίτη Λασκαράτου, ὥστε νὰ τὸν συμπεριλάβει στὸ περίφημο βιβλίο τοῦ «Ἰδοὺ ὁ Ἄνθρωπος».  Γράφει: «Ὁ ὑποκριτὴς προσποιεῖται ἁγιοσύνη καὶ εἶναι ἀνόσιος, φιλία καὶ εἶναι ἀδιάφορος, αὐταπάρνηση καὶ εἶναι ἐγωιστής, πατριωτισμὸ καὶ εἶναι πλάνος. Ὅλα τα εἴδη τῆς ἀρετῆς τὰ προσποιεῖται ὁ ὑποκριτής.... κατακρίνει τὴν διαφθορὰ τῆς κοινωνίας καὶ εἶναι οὐσιωσῶς διεφθαρμένος...». (Ἀνδρέα Λασκαράτου, «Ἰδοὺ ὁ Ἄνθρωπος», ἔκδ. Ἀλμωπός, σέλ. 150).
Ὁ κοινωνιολόγος Εὐάγγελος Λεμπέσης στὸ περιβόητο βιβλίο του «Ἡ τεραστία κοινωνικὴ σημασία τῶν βλακῶν ἐν τῷ συγχρόνω βίω», πιὸ παρηγορητικός, θεωρεῖ, μᾶλλον ταυτίζει, τὴν ὑποκρισία μὲ τὴν βλακεία. Τὸ ἔργο γραμμένο στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα, τέμνει μὲ ὀξύτητα καὶ εὐθυκρισία, τὴν λιμνάζουσα κοινωνία, ποὺ ἀποτελεῖ «ἕνα συνονθύλευμα ἀθλίων καὶ μετρίων ποὺ ἐπικαλεῖται καὶ καπηλεύεται τὸ λαό, μωραίνει τὴν ζύμη καὶ ἀλλοιώνει τὸ φύραμα». Ὁ ὑποκριτὴς – βλάκας, σημειώνει, «προοδεύει» στὴν κοινωνία ἢ στὸ κράτος, γιατί «τὴν ἄνοδον αὐτοῦ διευκολύνουν πλεῖστα πρὸς τοῦτο εἰδικὰ προσόντα: παντελὴς ἔλλειψις προσωπικότητος, ἥτις ἐκδηλοῦται εἰς τὴν χρονίαν ἀπουσίαν γνώμης ἐπὶ παντὸς ζητήματος ἢ ἡ ὀλιγόλογος ἀνιαρότης αὐτοῦ, ἐκλαμβομένης ὑπὸ τῶν ἀφελῶν ὡς βαθύνοια καὶ σοβαρότης. Ἡ ἀνεπανόρθωτος ἔλλειψις πνεύματος καὶ πολιτισμοῦ». Τὰ συνηθέστερα, γράφει, ὅπλα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εἶναι τὸ ψεῦδος, ἡ ραδιουργία, ἡ διαστροφὴ καὶ ἡ συκοφαντία. Ἀξιοσημείωτη καὶ ἡ παρατήρησή του ὅτι «ἡ παραγωγὴ βλακῶν (τοὺς ὁποίους ἐπαναλαμβάνω, ταυτίζει μὲ τοὺς ὑποκριτὲς) δὲν εἶναι ταξική. Ἡ ὑποκρισία καὶ ἡ βλακεία ἀνθοῦν σ’ ὅλα τα κοινωνικὰ στρώματα. «Ἡ πονηρὰ φύσις δὲν ἔδωκεν εἰς ὠρισμένην τινὰ κοινωνικὴν τάξιν τὸ ἐπίζηλον τοῦτο προνόμιον... δὲν ἐστέρησε ἀπὸ οὐδεμία κοινωνικὴν τάξιν τῆς σοβαρᾶς συμβολῆς των». Μὲ τὸ ἔργο του στρέφεται κυρίως κατὰ τῶν φαύλων μὲ τὰ προσωπεῖα τοῦ ἤθους, τῆς ἀξίας καὶ τῆς ἐντιμότητας, ποὺ ὅταν βροῦν εὐκαιρία διαποτίζουν τὰ πάντα μὲ τὴν ὀσμὴ καὶ τὸ δηλητήριο τῆς διαφθορᾶς. Σήμερα ἰδίως μπουκώσαμε ἀπὸ «ἀναστήματα» πνευματικά, πολιτικά, ἀθλητικά, ὅλους αὐτοὺς τοὺς σοβαροφανεῖς Φαρισαίους, ποὺ ψυχοπονοῦν γιὰ τὸν τόπο καὶ τὸν πολιτισμό του καὶ τὸν κλέβουν ἀνενδοίαστα διαπλεκόμενοι ἢ πατοῦν ἐπὶ πτωμάτων, γιὰ νὰ ἀνέλθουν στὰ ὑψηλὰ στρώματα. Ἐκεῖ, «ψηλὰ» ἀναπνέουν «οἱ δῆθεν», οἱ ὑποκριτές, ἐλεύθερα. Ἐκκολαπτήριο τῆς ὑποκρισίας εἶναι ἡ ἐξουσία, ἡ δοξομανία, ἡ ἐπωνυμολαγνεία. Καὶ ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος καθ. Ἄπ. Βακαλόπουλος, ὡς πότε τὸ φάντασμα τοῦ Διογένη θὰ τριγυρνᾶ τὴν Ἑλλάδα, μέρα μεσημέρι, μὲ τὸ φανάρι στὸ χέρι, ζητώντας πραγματικούς, γνήσιους ἀνθρώπους!
Τὸ ἔργο τοῦ Λεμπέση περὶ τῆς σημασίας τῶν βλακῶν στὸν σύγχρονο βίο ἑρμηνεύει καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν. Τὰ Μνημόνια καὶ λοιπὲς ξεσκονίστρες τῆς ἐξουσίας διατήρησαν τὶς  δυνάμεις τους. Τὸ κοπάδι δὲν εἶναι ζαλισμένο, ἀλλὰ φοβισμένο καὶ συγχυσμένο...

16 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ27 Μαΐου 2014 - 1:40 π.μ.

  Δάσκαλε Δημήτριε Νατσιέ, θαυμάζω πάντοτε τα άρθρα σου.

  Καταλαβαίνω την πικρία, την απογοήτευση και - πιθανότατα - την οργή που δείχνουν τα λόγια σου.

  Ναι, είναι γεγονός ότι ο Ελληνικός λαός και πάλι ψήφισε φοβισμένος και συγχυσμένος.

  Είναι γεγονός ότι οι μνημονιακοί προδότες ΠΑΣΟΚ - ΝΔ απέσπασαν συνολικώς 31% των ψήφων και θα συνεχίσουν να κυβερνούν.

  Είναι επίσης γεγονός ότι οι εθνομηδενιστές του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν πρώτοι με 27%.

  Σύνολο μνημονιακών προδοτών + εθνομηδενιστών = 48%.

  Οι μισοί Έλληνες δηλαδή αναπαράγουν το σύστημα της δυστυχίας και της καταστροφής της Πατρίδας.

  Βάλτε τώρα και ΠΟΤΑΜΙΑ, ΔΗΜΑΡ, ΚΚΕ και λοιπούς αθέους - εθνομηδενιστές - προδότες, και το ποσοστό της βλακείας των νεοελλήνων εκτινάσσεται σε ποσοστά περίπου 55%.

  Αλλά τι να περιμένουμε από έναν λαό που ....τηλεφώνησε μαζικά στην Ευρώπη για να ψηφίσει την.....Κοντσίτα στον διαγωνισμό "τραγουδιού " ;;;

  Για τέτοιον φαιδρό λαό μιλάμε, Δάσκαλε.

  Οι εξουσιαστές εφαρμόζουν με επιτυχία τις μεθόδους της κοινωνικής μηχανικής επάνω στο ανθρώπινο κοπάδι.

  "Αυτούς σας προβάλλουμε, αυτούς σας δείχνουμε, αυτούς θα ψηφίσετε".

  Υπάρχει όμως και η σπίθα της αισιοδοξίας Δάσκαλε.

  Αυτή προέρχεται από την ιστορική γνώση, που μας διδάσκει ότι οι αλλαγές και οι πραγματικές επαναστάσεις ξεκινούν και γίνονται από ΛΙΓΟΥΣ.

  Η μεγάλη μάζα ακολουθεί πάντοτε τον νόμο της Αδρανείας : δεν θέλει με τίποτα να χάσει την ηρεμία της και να διακινδυνέψει την υλική της υπόσταση.

  Είναι οι ΛΙΓΟΙ που πάντοτε κάνουν την αρχή, και ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ τους πολλούς να ακολουθήσουν.

  Λίγοι πέθαναν στις Θερμοπύλες, αλλά ξύπνησαν τους Έλληνες και άλλαξαν την πορεία της Ιστορίας.

  Λίγοι ξεκίνησαν τον Ξεσηκωμό του '21, και ανάγκασαν τους υπολοίπους να ακολουθήσουν.

  Λίγοι ξεκίνησαν τον Μακεδονικό Αγώνα, και ανάγκασαν το αθηνοκεντρικό κράτος να ξυπνήσει.

  Να είσαι σίγουρος Δάσκαλε πως και σήμερα, μέσα στην κυριαρχία της παρακμής και της βλακείας, ΥΠΑΡΧΟΥΝ αυτοί οι ΛΙΓΟΙ.

  Τους γεννά η Φυλή μας στις πιο δύσκολες ώρες.

  Είναι νομοτελειακό. Οι Αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν Ειμαρμένη. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες το ονομάζουμε Θεία Πρόνοια, Θεία Οικονομία.

  Θα οικονομήσει ο Θεός για το Γένος μας, διότι μας αγαπάει και μεσιτεύει η Παναγία υπέρ ημών.

  ΓΕΝΟΙΤΟ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οτι καλυτερο και ωφελιμο για μενα διαβασα αυτο το καιρο. Δασκαλε ο Θεός μαζι σου σε ευχαριστω πολυ. Εισαι κορυφη. Σ ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι Δημοτικές εκλογές είναι η επιτομή της υποκρισίας. Οταν όλοι διατυμπανίζουν ότι δεν ψηφίζουμε κόμματα αλλά πρόσωπα, όμως σχεδόν όλους τους υποψηφίους τους στηρίζουν τα κόμματα. Οι ανεξάρτητοι, κατά κανόνα, είναι αυτοί που ή δεν τα βρήκαν με το κόμμα ή τα έσπασαν με κάποιον από το κόμμα. Όσο για την επιπολαιότητα: "Θα ψηφίσω κάποιον που αγαπάει την πόλη και αγωνίζεται γι' αυτήν." τι να πει κανείς; Επειδή θα ακολουθήσουν Λίβελοι, εξηγούμαι. Είναι κάποιος που αναμφισβήτητα αγαπάει τον τόπο και θυσιάζεται. Αν όμως βάσει ιδεολογίας, θεωρεί καλό για τον τόπο την κατάργηση των παρελάσεων και το κλέισιμο των Εκκλησιών, θα το παραβλέψουμε και θα δούμε μόνο ότι αγαπάει πραγματικά τον τόπο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολύ ωραίο άρθρο από τον κ. Νατσιό! Υπάρχει άραγε πιθανότητα αναστροφής της κατάστασης ή έχουμε ξεπεράσει το όριο της επιστροφής? Εγώ προσωπικά έπαψα να ελπίζω σε σωτήρες και κόμματα. Μόνη ελπίδα πλέον ο Θεός. Το σχέδιο του θα υλοποιηθεί ότι κι αν κάνουν οι αντίχριστοι της γης. Ο Θεός μεθ' υμών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ''έχουμε ξεπεράσει το όριο της επιστροφής'' όπως το είπατε.
   Τη λύση και την κάθαρση θα δώσει τώρα ο Θεός.
   Με πραξικοπηματική προσπάθεια αξιωματικων;...
   με τουρκική επίθεση;...
   με σεισμό;..
   Κάτι!..εμείς αναμένουμε τώρα το έναυσμα της μετανοίας μας.
   ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ

   Διαγραφή
 5. Παναγία μου φύλαξέ μας ΚΑΙ από τη Χρυσή Αυγή. Τρομερό, τρομερό, άνοδος των ακροδεξιών και των νεοναζί σε όλη την Ευρώπη, τρομερό τρομερό, βοήθα Παναγιά μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ27 Μαΐου 2014 - 9:09 μ.μ.

   Το λες σοβαρά αυτό ή κάνεις πλάκα ;;

   Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είσαι ;;

   Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ελπιδοφόρο μήνυμα αυτών των Ευρωεκλογών ήταν η άνοδος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

   Στείλαμε στην Ευρωβουλή τρεις ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ Έλληνες που θα μιλήσουν ΔΥΝΑΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

   Μην επικαλείσαι την Παναγία αδίκως.

   Η Παναγία ξέρει ποιους θα βοηθήσει.

   Διαγραφή
  2. Μεγάλη αυτοπεποίθηση βλέπω όσο αφορά τις ενέργειες της Παναγίας και δε θα σας βγει σε καλό, από πότε η Παναγία τα έκανε πλακάκια με τους τραμπούκους φουσκωτούς αλήθεια;

   Διαγραφή
  3. Τι τραγικο κι αυτο....Οποιος δεν ψηφιζει χρυση αυγη να θεωρειται συριζαιος.....

   Διαγραφή
  4. Έτσι είναι φίλε μου, δυστυχώς ΑΥΤΟΙ είναι οι δωσίλογοι-νεοσατανιστές-νεοναζί της ΧΑ.

   Διαγραφή
 6. Όλα καλα. Στο δια ταυτα τι γινεται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Διαβαζω ωραια αρθρα ωραιες παρατηρήσεις Ελληνικες και Ορθοδοξες τις εχω και γω μεσα μου καποιοι γραφουν ωραια και είναι σαν να μου δανειζουν τις λεξεις για να εκφραστουν τα οσα και γω σκεπτομαι.Αλλα παρακατω ΤΙ;Πρεπει να κανουμε να δράσουμε να οργανωθούμε σε ειρηνικες και ορθοδοξες ομαδες να επαναπροσδιοριστούμε σαν ορθοδοξοι ελληνες να βρεθουμε νασυναντηθουμε .Οι προδοτες μας φοβεριζουν μας τρομοκρατουν με τα μετρα τους.Οι διαπιστώσεις και επισημανσεις δεν φτανουν φοβάμαι ότι μονο αυτές είναι πολυτελεια για κάθε βασανισμενο ελληνα.Επιτελους κατι πρεπει να γινει χωρις αυτους που μας εφεραν ως εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΔΥΣΤΧΩΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΑΤΣΙΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΓΑΙΔΟΥΡΟΤΡΙΧΕΣ ΜΟΥΣΙΑ ΑΛΟΓΟΟΥΡΕΣ ΑΞΥΡΙΣΤΟΙ ΕΛΕΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΙ!!!!!!!!!!!ΑΛΛΑ Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΡΘΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΨΗΛΑ!!!!!!!!!!!ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΖΗΤΩ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην κρίνεις από την εξωτερική εμφάνιση. Και η Παλαιά Διαθήκη προστάζει οι άνδρες να έχουν μούσια.
   Αν έχουν αναρχικές απόψεις και σαρκολατρικές΄εχεις δίκαιο. Αλλά από την εξωτερική εμφάνιση με μούσια δεν μπορείς να κρίνεις. Τα μούσια στους άνδρες για την Εκκλησία όχι μόνο δεν είναι κακό αλλά και καλό.

   Καλόγνωμος

   Διαγραφή
 9. ΟΤΑΝ ΕΙΔΑ ΤΟΝ Κ. ΧΟΛΕΒΑ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΔ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΘΗΚΑ ......ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ......

  ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.........
  ΑΞΙΟΙ ΟΙ 2 ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
  ΚΑΙ Ο Λ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ.........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι βεβαια .... Οι νεοσατανιστες του παγανιστη Μιχαλολιακου θα μας σωσουν!!!!!! Ε ρε μυαλα των νεοελληνων καημενη πατριδα !

   Διαγραφή