25 Μαΐ 2014

Τὸ ρῆγμα τοῦ Γολγοθά, τὸ ρῆγμα τῆς "καθ' ἡμᾶς Ἀνατολῆς" καὶ ἡ συμπροσευχή

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Α. Tί σημαίνει ὁ πρόσφατος σεισμὸς στὸ ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας;
Θεοσημεῖο, εὐτυχὴς συγκυρία ἢ προειδοποίηση;
Καὶ ὅλα αὐτὰ ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ οἱ γείτονες  τὶς ἑπόμενες μέρες ἐπιθυμοῦν νὰ διεξάγουν ἔρευνες στὶς ὑποθαλάσσιες ἐνεργειακὲς δεξαμενὲς τοῦ Βόρειου Αἰγαίου ποὺ γειτνιάζουν μὲ τὸ ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας. Μὲ μικροζημιὲς καί, τὸ κυριότερο, χωρὶς τραυματισμούς, πέραν ἑνὸς ἀνώδυνου περιστατικοῦ στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Λήμνου, γλίτωσαν τὰ νησιὰ τοῦ βορειανατολικοῦ Αἰγαίου ἀπὸ τὸν ἰσχυρότατο σεισμὸ μεγέθους 6,3 βαθμῶν τῆς κλίμακας Ρίχτερ ποὺ ταρακούνησε τὸ μεσημέρι τοῦ Σαββάτου ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἰδίως τὰ βόρεια τμήματα τῆς χώρας. (Πηγή: LimnosReport)
Ἡ δόνηση ἔπληξε τὸν θαλάσσιο χῶρο μεταξὺ Λήμνου καὶ Σαμοθράκης στὶς 12.25 τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου. Ἡ ἀρχικὴ «λύση» (αὐτόματη ἐκτίμηση) τοῦ Γεωδυναμικοῦ Ἰνστιτούτου τὴν ἐκτίμησε στὰ 6,5 Ρίχτερ, (τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ τὸ Ἀμερικανικὸ Ἰνστιτοῦτο Γεωφυσικῆς μιλοῦσε γιὰ 7,2 Ρίχτερ) μέγεθος ποὺ τελικὰ ἀναθεωρήθηκε στὰ 6,3 R. 
Ὁ σεισμὸς ἔγινε αἰσθητὸς σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, στὰ Σκόπια, τὴν Βουλγαρία, τὴν Τουρκία καὶ τὴν Ἀλβανία. Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους σεισμοὺς τῶν τελευταίων ἐτῶν στὴν Ἑλλάδα, μαζὶ μὲ αὐτὸν τῆς Κρήτης τὸ Φθινόπωρο καὶ τῆς Κεφαλονιᾶς τὸν Χειμώνα. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι....
ὁ σεισμὸς ἦταν σὲ μέγεθος πάρα πολλὲς φορὲς μεγαλύτερος ἀπὸ ἐκεῖνον τῆς Κεφαλονιᾶς, τὸ γεγονὸς ὅτι σημειώθηκε στὴν θάλασσα, εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ δὲν εἴχαμε τὶς ζημιὲς ποὺ εἶχε ἡ Κεφαλονιά. Τὸ ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας, εἶναι ἕνα τεράστιο ρῆγμα, τὸ ὁποῖο χρόνια εἶχε νὰ δώσει στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ἕναν τόσο μεγάλο καὶ ἰσχυρὸ σεισμό. (bikiropoulos.blogspot.gr)

Β. Tί σημαίνει ὅμως  ὁ  "σεισμὸς"  καὶ τὰ γενόμενα στὰ Ἱεροσόλυμα;
Ἐδῶ ὅμως δὲν ἔχουμε σεισμὸ ἀλλὰ "συνάντηση σεισμὸ" τῶν Προκαθημένων  καὶ πρὶν ὁμιλήσουμε γιὰ αὐτὴν νὰ ἀναφερθοῦμε ὅτι αὐτὴ γίνεται πάνω σε "σεισμογενὲς Εὐαγγελικὸ ὑπέδαφος". Ὡς ἀναμφισβήτητον ἀπόδειξιν περὶ τοῦ ἀκριβοῦς Τόπου τῆς Σταυρώσεως τοῦ Ἰησοῦ δεχόμεθα τὴν μαρτυρίαν τῶν Εὐαγγελιστῶν καὶ τὴν λεπτομερῆ, ὄντως, θείαν ἱστόρησιν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, ὁ ὁποῖος θεοπνεύστως καταγράφει τὸ ἑξῆς γεγονός: ὅτι κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς Σταυρώσεως «τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δυὸ ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αι πέτραι ἐσχίσθησαν»(Ματθ. 27, 51). Μεταξύ των πετρῶν τούτων ἦτο καὶ ἥ το Γολγοθά, τῆς ὁποίας ἡ ρωγμὴ διεσώθη καὶ ἦτο ὁρατὴ εἰς τοὺς μετὰ ταῦτα χρόνους, ἕως καὶ τῶν ἡμερῶν μας. Ὁ σεισμὸς καὶ τὸ ὑπ' αὐτοῦ δημιουργηθὲν ρῆγμα εἰς τὸν Γολγοθὰ ἐπιβεβαιοῦται ὑπὸ αὐτῆς τῆς μαρτυρίας τῶν προσκυνητῶν καὶ διαπιστοῦται ὑπὸ τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων, oι ὁποῖοι ἐξήτασαν τὸ ἄνοιγμα τοῦ βράχου.
Ἡ κατόπιν ἐνεργειῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητας ἀποκόλλησις τῶν ἐπὶ τοῦ Γολγοθὰ καλυπτηρίων πλακῶν κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα Μαΐου Ὀκτωβρίου τοῦ 1988 ἐπὶ τῆς σεπτῆς πατριαρχείας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Διόδωρου τοῦ Α'' (1981-2000) ἔφερεν εἰς φῶς τὸν βράχον τοῦ Γολγοθά. Οἱ διενεργήσαντες τὸν ὡς ἄνω πλήρη καθαρισμὸν ἐκ τῶν πλακῶν καὶ τοῦ κατωθεν αὐτῶν γεμίσματος ἐκ γύψου, Καθηγητὴς καὶ Ἀκαδημαϊκὸς Γεώργιος Λάββας καὶ Ἀρχιτέκτων κ. Θεοδόσιος Μητρόπουλος σημειοῦν τὰ ἑξῆς:
Ἡ διαμπερὴς ρωγμὴ δεξιά τς Ἁγίας Τραπέζης ἔχει πλάτος μέχρι 12 ἐκ. εἰς ὠρισμένα σημεῖα. Εἶναι συνεχής, ἀσφαλῶς διαμπερής, καὶ ἀναμφισβητήτως τὸ ἀποτέλεσμα ἑνὸς ἰσχυροῦ σεισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔσχισε τὸ ἄνω μέρος τοῦ Ἱεροῦ Βράχου τοῦ Γολγοθὰ εἰς δύο τμήματα. Εὐθὺς ὡς τὴν ἀντικρύσαμεν, ἦλθεν εἰς τὸν νοῦν μας ἡ φράσις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου: «... καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἳ πέτραι ἐσχίσθησαν» (κέφ. ΚΖ) ἡ ὁποία ἀνεφέρετο εἰς τὸν σεισμὸν κατὰ τὴν ὥραν τῆς Σταυρώσεως.(egolpion.com/agios_tafos).

Λοιπὸν ἔχουμε ἕνα μεγάλο σεισμὸ στὸ ρῆγμα τῆς Ἀνατολίας καὶ τὴν ἑπόμενη μέρα ἔχουμε μία "συνάντηση-σεισμὸ" τῶν Προκαθημένων πάνω στὸ "ΡΗΓΜΑ τοῦ ΓΟΓΛΟΘΑ". Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια ἀπὸ τὴν συνάντηση στὰ Ἱεροσόλυμα (1964-2014) τοῦ πρώην Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρου μὲ τὸν τότε Πάπα Παῦλο τὸν Στ΄. Ἦταν μιὰ συνάντηση, ἡ ὁποία σηματοδότησε μιὰ  καινούργια πορεία στὶς σχέσεις μεταξὺ Βατικανοὺ καὶ Φαναρίου.
Ἡ συνάντηση αὐτὴ θεωρήθηκε ἀπὸ πολλοὺς ἀρχιερεῖς, κληρικοὺς καὶ θεολόγους ὡς ἱστορικὸς σταθμός, διότι ἀποτέλεσε τὴν ἀφετηρία τῶν  μετέπειτα ραγδαίων καὶ ριζικῶν ἐξελίξεων στὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὸν Παπισμό.
Εἰς ἀνάμνησιν δὲ αὐτοῦ το γεγονότος, ὅπως εἶναι γνωστό, διοργάνωσε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸ Βατικανὸ νέα συνάντηση, (24-26 Μαΐου), στὸν ἴδιο τόπο, τὰ Ἱεροσόλυμα, τοῦ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Πάπα Φραγκίσκου τοῦ Α΄.
 Μὲ τὴν συνάντησή τους αὐτή, ἡ ὁποία θὰ προβληθεῖ βεβαίως διεθνῶς καὶ θὰ τύχει εὐρείας δημοσιότητος ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτικὴ ἐπικαιρότητα, οἱ δύο ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες δὲν στοχεύουν ἁπλῶς νὰ τιμήσουν τοὺς προκατόχους των, ἀλλὰ προφανῶς νὰ διαδηλώσουν ἐπὶ πλέον καὶ την  σταθερὴ καὶ ἀταλάντευτη πρόθεσή τους νὰ βαδίσουν πάνω στὰ χνάρια τους καὶ νὰ συνεχίσουν μὲ πιστότητα καὶ συνέπεια τὴν οἰκουμενιστικὴ γραμμὴ ποὺ ἐκεῖνοι ἐχάραξαν. Ἄρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου Πρ. Ἱεροῦ Ναοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Πειραιῶς
Εἶναι ἄραγε τυχαῖο ποῦ  ἡ πρωτοφανὴς ἀντικατάσταση Πάπα ἐν ζωὴ μὲ τὸν σημερινὸ σημαδεύτηκε μέσα σὲ λίγο χρονικὸ διάστημα μὲ τὶς ἀποκαλυπτικὲς γεωπολιτικὲς ἀνατροπὲς στὴν Οὐκρανία;
Ἡ αἵρεση ἀνοίγει καὶ τὶς πόρτες τοῦ γεωπολιτικοῦ ἅδη;
"Εἶναι κάποιοι Οἰκουμενιστές, ποὺ ἐρωτοτροποῦν μὲ τοὺς αἱρετικούς. «Γραικολατίνους» τοὺς ὀνομάζει ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός. «Φευκτέον αὐτούς», λέγει. Νὰ τοὺς ἀποφύγουμε. Νὰ μὴ τοὺς ἀκολουθήσουμε στὴ σφαλερή τους πορεία. Εἶναι οἱ μοντέρνοι καὶ φιλελεύθεροι ὀρθόδοξοι! Εἶναι οἱ συνθηκολόγοι τῆς Πίστης. Εἶναι οἱ ἐνδοτικοὶ καὶ «ἑνωτικοὶ Γραικολατίνοι», ἕτοιμοι πάντα νὰ ξεπουλήσουν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τς Ὀρθοδοξίας. Στ' ὄνομα, τάχα, τῆς ἀγάπης, εἶναι πρόθυμοι νὰ πέσουν καὶ νὰ προσκυνήσουν τοὺς αἱρετικούς. Εἶναι πρόθυμοι νὰ πουλήσουν τὰ πρωτοτόκια τῆς εὐλογημένης Ὀρθοδοξίας, ἀντὶ «πινακίου φακῆς»! Δὲν τοὺς εἶναι δύσκολο νὰ ἐπαναλάβουν νέες προδοτικὲς «ἑνωτικὲς» Φερράρες καὶ Φλωρεντίες".  
(Τοῦ Ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου http://www.impantokratoros.gr/root.el.aspx)

Δὲν εἶναι μόνο το ρῆγμα τῆς καθ' μᾶς Ἀνατολῆς, εἶναι καὶ τὸ ΡΗΓΜΑ τοῦ ΓΟΓΛΟΘΑ.  Ποιὸ ἀπὸ τὰ δύο θὰ ἐνεργοποιήσει τὸ ἄλλο; Καὶ φυσικὰ ἀναφερόμαστε καὶ στὴν ἐνεργοποίηση γεωπολιτικῶν ἐξελίξεων  στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν καθ' μᾶς Ἀνατολή.
"Σήμερα εἶναι καιρὸς νὰ ἑτοιμασθοῦν οἱ ψυχές, γιατί, ἂν συμβῆ κάτι, δὲν ξέρω τί θὰ γίνη. Εἴθε νὰ μὴν ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ ἔρθουν δύσκολες μέρες, ἀλλὰ ἂν ἔρθουν, μὲ ἕναν μικρὸ σεισμό,μὲ ἕνα τράνταγμα, θὰ σωριάσουν ὁλόκληρες ἀδελφότητες, ὁλόκληρα μοναστήρια, γιατί ὁ καθένας θὰ πάη νὰ σώση τὸν ἑαυτό του καὶ θὰ τραβήξη τὴν πορεία του".
Χρειάζεται πολλὴ προσοχή, γιὰ νὰ μὴ μᾶς ἐγκατάλειψη ὁ Θεός. Οἱ ψυχὲς νὰ ἔχουν κάτι πνευματικό. Αὐτὸ σας τιμάει. Θὰ γίνει μεγάλο τράνταγμα. (ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ, ΣΟΥΡΩΤΗ)

9 σχόλια:

 1. ΕΝΩ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ, ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ...ΘΑ ΜΑΣ ΞΕΡΑΣΕΙ ΚΙ Η ΚΟΛΑΣΗ !
  ''ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ''

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=41290
  O π.Αυγουστίνος Καντιώτης που δεν είχε το μυαλό του στα πανηγύρια αλλά τον συνείχε η προδοσία της Ορθοδοξίας στηλίτευσε τη συνάντηση Αθηναγόρα-Παύλου του ΣΤ. Αξίζει να το διαβάσουμε όλοι μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η σιωπή των επισκόπων ισοδυναμεί με έγκλημα. Οι "πανηγυρτζήδες" δεσποτάδες να αφήσουν επιτέλους τα συλλείτουργα και να σοβαρευθούν. Είναι τραγικοί με τη συμπεριφορά τους. Βλέπουν τα πατριαρχικά εγκλήματα και τις προδοσίες και δεν ανοίγουν το στόμα τους. Και υποδέχονται κι από πάνω το Βαρθολομαίο με τιμές ενώ κανονικά θα έπρεπε να του διακόψουν το μνημόσυνο.

   Διαγραφή
  2. Απ αυτούς μην περιμένετε μεγάλα και υψηλά παρά μόνο συμβιβασμούς.

   Διαγραφή
  3. Προς Ανώνυμο 26 Μαΐου 2014 - 8:00 μ.μ.

   Την ίδια υποδοχή στον πατριάρχη κάνουν και στο Άγιο Όρος .
   Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους επισκόπους για την σιωπή και από την άλλη όταν αναφέρουμε ότι το ίδιο κάνουν και οι αγιορείτες εκεί να τους δικαιολογούμε και να λέμε απλά ότι δεν ήρθε η ώρα ακόμα να μιλήσουν . Αυτό βλέπουμε τελευταία να γίνετε μόδα . Δηλαδή το να ρίχνουμε όλη την ευθύνη στους επισκόπους .
   Άντε οι επίσκοποι που δεν μιλούν είναι "σκάρτοι" , οι μοναχοί τι κάνουν και δεν τους διορθώνουν ;
   Το Άγιο Όρος έχει επίσκοπο τον ίδιο τον πατριάρχη . Γιατί δεν μιλάνε οι αγιορείτες προκειμένου να τον διορθώσουν ;

   Επίσκοπος να ήμουν βλέποντας την στάση του όρους απέναντι στον πατριάρχη ούτε και εγώ δεν θα μιλούσα θεωρώντας πως δεν ήρθε ακόμα η ώρα να μιλήσω .

   Λ.Κ


   Διαγραφή
  4. Το Άγιο Όρος παζάρευε εδώ και 2 χρόνια να μην φορολογηθούν με χαράτσι τα ακίνητα (γραφεία, πολυκατοικίες) που έχει στην Ελληνική επικράτεια. Μόλις πέτυχε το παζάρι, πήγε ο Σαμαράς πανηγυρικά.
   Οπότε δεν μπορούν να μιλάνε. Έτσι γίνεται, οι οικονομικές συνδιαλλαγές τα έχουν αυτά.

   Οι μοναχοί κατάντησαν να ενδιαφέρονται πρωτίστως για τις "επιχειρήσεις" τους. Με τον Πατριάρχη θα ασχοληθούν;

   Διαγραφή
 3. ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΜΑΜΗΔΕΣ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΊΌΥ?
  ΑΝΤ' ΙΣΑ ΜΠΕΜΠΑ''

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Την ίδια στιγμή πραγματοποιείται απατάδεκτο οικουμενιστικό συνέδριο με συμμετοχή Ορθοδόξων και αιρετικών παπικών. Δυστυχώς συμμετέχουν και Ελλαδίτες μητροπολίτες όπως ο νεοεκλεγείς μητροπολίτης Κίτρους Γεώργιος.
  http://romfea.gr/diafora-ekklisiastika/24582-2014-05-27-22-04-01

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.